Novice

Nazaj na novice

Iz naslova sredstev zelene obveznice SID banke, vloženih v zelene projekte, bo vsak milijon EUR na letni ravni prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 615 ton CO2

SID banka je do konca leta 2019 iz naslova zelene obveznice odobrila financiranje 10 projektov v skupni višini 74,7 mio EUR. Največ, in sicer 67,4% vseh sredstev, je bilo namenjenih zelenim projektom iz kategorije čisti transport, 21,4% sredstev za projekte v kategoriji obnovljivi viri energije, 8,8% za trajnostno ravnanje z viri in odpadki ter 2,3% za energetsko učinkovitost.

Iz naslova sredstev zelene obveznice SID banke, vloženih v zelene projekte, bo vsak milijon EUR na letni ravni prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 615 ton CO2

SID banka je do konca leta 2019 iz naslova zelene obveznice odobrila financiranje 10 projektov v skupni višini 74,7 mio EUR. Največ, in sicer 67,4% vseh sredstev, je bilo namenjenih zelenim projektom iz kategorije čisti transport, 21,4% sredstev za projekte v kategoriji obnovljivi viri energije, 8,8% za trajnostno ravnanje z viri in odpadki ter 2,3% za energetsko učinkovitost.

V decembru 2018 je SID banka izdala zeleno obveznico v znesku 75 mio EUR, namenjeno financiranju zelenih projektov. Izdaja obveznice, ki je prva zelena obveznica v Republiki Sloveniji in ena prvih zelenih obveznic v tem delu Evrope, uresničuje trajnostno poslanstvo SID banke že od leta 2020, kot ene izmed pobudnic koncepta krožnega gospodarstva v Sloveniji.

Zgolj izdaja obveznice in financiranje zelenih projektov ni dovolj, nujno potrebno je tudi merjenje okoljskih učinkov tovrstnega financiranja. SID banka je zato obveznico izdala skladno z Načeli zelenih obveznic združenja ICMA 2018 in oblikovala tudi Okvir za izdajo zelene obveznice, ki natančno določa kategorije projektov, primernih za financiranje, s čimer se je zavezala k letnemu poročanju zneska porabljenih sredstev in predvidenih ocenjenih okoljskih učinkih financiranih projektov. Strokovna ocena pričakovanih učinkov je bila izdelana s pomočjo Instituta "Jožef Stefan" - Centra za energetsko učinkovitost, ki je zunanji neodvisni ocenjevalec in vodilna institucija na tem področju v Republiki Sloveniji. Predmet letnega poročanja v letošnjem letu so projekti, ki jih je SID banka financirala v letu 2019, in projekti, ki so bili financirani s strani SID banke v zadnjih treh letih pred izdajo zelene obveznice in jih je SID banka refinancirala s sredstvi od izdane obveznice. Študija je pokazala, da so z enim milijonom evrov vloženih sredstev v zelene obveznice na letni ravni doseženi naslednji ocenjeni okoljski učinki iz zelenih projektov: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 615 ton CO2, proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije v višini 353 MWh, proizvodnja toplotne energije iz obnovljivih virov energije v višini 916 GJ, prihranek energije, razen električne, v višini 725 GJ, proizvodnja dodatne količine recikliranih izdelkov in goriva v višini 188 ton, povečanje potniških kilometrov iz naslova čistega transporta v višini 1.473 potniških km.

V SID banki svoje finančne produkte že 10 let usmerjajo v ohranjanje okolja in energetsko učinkovitost, zato so na dosežene okoljske učinke financiranja iz vira zelene obveznice še posebej ponosni. S tovrstnimi projekti uresničujejo svojo strategijo t. i. zelene banke, spodbujajo trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva, posredno in dolgoročno pa prispevajo, da Slovenija ostane zeleni biser sredi Evrope.

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan je ob objavi ocene okoljskih učinkov sporočil: "SID banka je pri razvoju zelenega trga v Sloveniji ena finančno najbolj angažiranih bank in že sedaj verjetno najbolj zelena banka v Sloveniji. Trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo promoviramo že od leta 2010, ko smo bili eden od pobudnikov tega koncepta v Sloveniji. V tem desetletju smo podali več pobud za vpeljevanje krožnega poslovanja v pomembne strateške dokumente, kot je tudi strategija razvoja Slovenije ter, poleg osveščanja, predlagali nekatere konkretne ukrepe na področju ekologije in krožnega gospodarstva. Vsako leto izdelamo poročilo o družbeni odgovornosti, tudi z vidika prispevka SID banke h krožnemu gospodarstvu. Izdaja zelene obveznice in potrditev njenih izredno pozitivnih okoljskih učinkov je tako le eden izmed oprijemljivejših rezultatov sledenja našemu poslanstvu zelene banke. Financiranje in zavarovanje trajnostnega razvoja krožnega gospodarstva je ena izmed ključnih prioritet SID banke, saj prav s tem dajemo potencial za izboljšanje konkurenčnosti, varovanje okolja in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbujanje trajnostne gospodarske rasti, vključno z zdravjem."

###

SID banka je od mednarodne organizacije Climate Bonds Initiative v letu 2019 prejela priznanje za izdajo prve zelene obveznice javnega sektorja iz Republike Slovenije.

Okvir za izdajo zelene obveznice je SID banka oblikovala v skladu z ICMA Načeli in s tem določila, da bo sredstva od izdane zelene obveznice uporabila za portfelj novih ali obstoječih upravičenih projektov (portfelj upravičenih zelenih projektov) v naslednjih kategorijah: 1.) obnovljivi viri energije, 2.) energetska učinkovitost, 3.) preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, 4.) okoljsko trajnostno upravljanje živih naravnih virov in rabe zemljišč, 5.) čisti transport, 6.) trajnostno upravljanje voda in odpadnih voda, 7.) izdelki, proizvodne tehnologije in postopki, ki ustrezajo ekološko učinkovitemu in/ali krožnemu gospodarstvu ter 8.) zelene stavbe.

Načela zelenih obveznic združenja ICMA 2018 so prostovoljne smernice, ki priporočajo preglednost in razkritje informacij ter spodbujajo integriteto pri razvoju trga zelenih obveznic s pojasnitvijo pristopa za izdajo zelenih obveznic.

Vsi projekti, financirani iz zelene obveznice, prispevajo k uresničitvi trajnostnih razvojnih ciljev (Sustainable Development Goals), ki so jih države članice Združenih narodov sprejele v letu 2015, in ki naj bi bili doseženi do leta 2030.

###

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka, v 100 odstotni lasti države, katere ključna naloga je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo preko opravljanja finančnih storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev s strani zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod "tržnimi", oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali morebitni poslovni finančni posredniki.

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!