Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Sprejet rebalans proračuna in odpisane neizterljive terjatve

Na včerajšnji 30. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki sprejeli predlog rebalansa proračuna in potrdili predlog odpisa neizterljivih terjatev.

Sprejet rebalans proračuna in odpisane neizterljive terjatve

Izola, 28.september 2018– Na včerajšnji 30. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki sprejeli predlog rebalansa proračuna in potrdili predlog odpisa neizterljivih terjatev.

Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste v Izoli (ZN CMI-jug). Vsebina predloga spremembe zazidalnega načrta se nanaša na posodobitev določila odloka o zagotavljanju zadostnega števila parkirnih mest za gradnjo stavb in poenotenje z določbo iz Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli, ki ureja sosednje kontaktno območje s podobnimi značilnostmi.

Rebalans proračuna vključuje dva nova projekta: Seadrion in Kaštelir

Občinski svet je potrdil tudi predlog rebalansa proračuna Občine za leto 2018, ki izhaja iz potreb po uskladitvi finančnega plana in zaradi uskladitve možnosti sofinanciranja projektov. Z rebalansom se med drugim v načrt razvojnih programov in proračun umešča projektSeadrion.V okviru projekta bo Občina Izola kot pridruženi partner Univerze v Zagrebu pridobila projektno dokumentacijo za izgradnjo toplotne črpalke v objektu občinske uprave na Sončnem nabrežju 8. Prav tako se v načrt razvojnih projektov proračuna doda projektKaštelir. Aktivnosti, ki se bodo na projektu izvajale v prihodnjih dveh letih se nanašajo na izvedbo vzdrževalnih del na gradišču, sanacijo obstoječega suhega zidu ter obstoječekažete, postavitev usmerjevalne turistične signalizacije, nabavo orodij za opazovanje in igranje (kukalo, arheopeskovnik) ter nabavo elementov urbane opreme (koši za smeti, stojalo za kolesa).

Soglasno so potrdili tudi predlog o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let osnovne šole Livade za investicije in nakup opreme v letu 2018 inPravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov.

V nadaljevanju so odločali o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem in potrdili dve prodaji ter eno menjavo nepremičnin. Sredstva, pridobljena s prodajo nepremičnin bodo namensko uporabljena za investicije in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Odpisali neizterljive terjatve

Svetniki so potrdili tudi predlog za odpis neizterljivih terjatev v višini 343.305 evrov, ki zajema zapadle najemnine najemnikov neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov, zapadle terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ, ter druge terjatve, katerih izterjava ni več mogoča iz različnih razlogov, kot na primer smrti najemnika, lastnika oziroma zavezanca, prenehanja oz. izbrisa družbe iz poslovnega registra, osebnega stečaja dolžnika, stečaja nad pravno osebo, zastaranja.

Odpis terjatev se lahko predlaga šele tedaj, ko so izčrpane vse druge možnosti in nastopi podlaga za odpis terjatve, kot je pravnomočni sklep sodišča o zaključenem stečajnem postopku družbe ali postopku osebnega stečaja, pravnomočni sklepi o potrditvi prisilne poravnave, neuspešno zaključeni izvršilni postopek sodišča, izpisek iz Matičnega registra o smrti ipd.

Pobudo o ustanovitvi KS Šared bo treba dopolniti

Nazadnje so svetniki s sklepom ugotovili, da je pobuda o ustanovitvi Krajevne skupnosti Šared nepopolna, saj ne izpolnjuje vseh pogojev iz statuta, ki določajo, da mora biti pobuda utemeljena s stališča zemljepisnih, zgodovinskih, gospodarskih, upravnih, kulturnih in drugih značilnosti območja, na katerem se ustanavlja krajevna skupnost. Prav tako iz pobude ne izhajajo tehtne utemeljitve in razlogi, zakaj naj bi se krajevna skupnost ustanovila. Občinski svet je zato pozval volilne pobudnike, da v roku 30 dni od sprejema tega sklepa pobudo dopolnijo s pomočjo strokovnih služb občinske uprave.

Želim vam lep vikend, jutri vabljeni na tradicionalni dogodek Športjate z nami, ki se bo odvil na Lonki, danes pa lahko izbirate med dogodki v okviru Evropske noči raziskovalcev ali pa si ogledate čarobne ulice v okviru Festivala Svetlobna gverila.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 228 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

Foto: Uroš Kekuš Kleva

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!