Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Priprave na izpit in izpit Strokovni vodja računovodskega servisa, november 2018

Priprave na izpit za pridobitev naziva "Strokovni vodja računovodskega servisa"

Priprave na izpit in izpit Strokovni vodja računovodskega servisa, november 2018Priprave na izpit za pridobitev naziva "Strokovni vodja računovodskega servisa"

Za vas smoizbrali nov inovativen način izvedbe priprav z uporabo sodobnega orodja Jollydeck. Svoje znanjeznanjeoračunovodstvu, davkih, pravnih vidikih gospodarskega in finančnega poslovanja ter organizaciji in vodenju računovodskega servisautrdites pomočjo učne aplikacijeJollyDeck, ki omogoča učinkovito izobraževanje v kratkem časovnem obdobju.Udeleženec je z učno vsebino seznanjen večkrat na različne načine (vprašanja z odgovori prav/narobe in a-b-c-d). Izobraževalni proces je za udeležence tako poučen kot zabaven (odzivi kažejo na več kot 90 % zadovoljstvo uporabnikov).Priprave obsegajo več kot200 strokovnih vprašanj.

Način in obdobje uporabe:

9.-16. 11. 2018 in gratis vikend 17.-18. 11. 2018

Spletna aplikacija bo v tem obdobjuna voljo 24 ur na dan, zato lahko preverjate svoje znanje v izbranem terminu kadarkoli in kjerkoli, ne glede na to, kje je sedež vašega podjetja.Učenje lahko tako prilagodite svojim delovnim obveznostim.Aplikacija omogoča tudi primerjavo osvojenega znanja z drugimi uporabniki programa.

V aplikacijo se prijavite anonimno, z vzdevkom. Prijavljeni prejmejo navodila za uporabo aplikacije po elektronski pošti.

Učenje z aplikacijo predstavlja odlično pripravo na strokovni izpit za vodjo računovodskega servisa.O razpisanem izpitnem roku je več informacij na voljotukaj.

Kotizacija

Uporaba aplikacije je na voljo po posebej ugodni ceni65,00 €+ DDV.

Nagrade udeležencem priprav v učni aplikacijiUporabnika z najboljšim rezultatom bomo nagradili z brezplačno uporabo aplikacije v tem obdobju.Drugouvrščeni uporabnik prejme Zbornik prispevkov 20. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev,Tretjeuvrščeni uporabnik prejme koledar ZRSz opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil za leto 2018.Prijave in odjavePrijave sprejemamoz elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani.Rok za prijavo je vsaj 7. 11. 2018.Skrajnirok za morebitno pisno odpoved je 8. 11. 2018 do 10:00 ure.V primeru, da prijavljeni uporabe aplikacije ne odpove v navedenem roku in obliki, mu zaračunamo celotno kotizacijo v višini 65,00 EUR + DDV.

Preizkusite svoje znanje z uporabo sodobnih e-orodij in se hkrati potegujte za lepe nagrade!

Izpit za pridobitev naziva "Strokovni vodja računovodskega servisa"Način preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit po programu za pridobitev naziva "strokovni vodja računovodskega servisa" se opravlja pisno, z uporaboračunalniškega programa e-testingna sedežu Zbornice računovodskih servisov (ZRS).

Vprašanja za e-testing pripravi strokovna komisija za pripravo izpitov, ki jo imenuje Upravni odbor ZRS.Za vsak tematski sklop se določi ustrezno število vprašanj.

Izpit poteka v dveh delih v skupnem trajanju 210 minutz enim 15 minutnim odmorom (10:00-13:45).

I. del preverjateoretičnoznanjeiz štirih tematskih sklopov v trajanju 60 minut. Vprašanja vsebujejo odgovore po sistemu a-b-c-d (možen en odgovor).II. del izpita preverjapraktičnoznanjev trajanju 150 minut. Kandidat prejme podatke o poslovanju namišljene družbe v excelu in jih zavede v poslovne knjige. Sestaviti mora računovodske izkaze: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička/izgube in davčni obračun.

Kandidat mora za uspešno opravljen izpit zbrati najmanj 60 % vseh možnih točk iz petih tematskih sklopov skupaj in najmanj 50% iz vsakega posameznega sklopa.

Kandidat se seznani s tehniko opravljanja izpita neposredno pred opravljanjem izpita.

V primeru reklamacij in pritožb v zvezi z opravljanjem izpita ali rezultati izpita UO ZRS imenuje posebno neodvisno komisijo za pritožbe, sestavljeno iz strokovnjakov s področja računovodske stroke.

Pogoji za pristop k izpitu

Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

ustrezna izobrazbaustrezne delovne izkušnjeObvezne priloge ob prijavi:višješolska izobrazba:overjena kopija diplome za dokazilo višješolske izobrazbe(kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)ustrezne delovne izkušnje(šteje se vsaj deset let ustreznih delovnih izkušenj kot vodja računovodskega servisa oz. najmanj deset let delovnih izkušenj na zahtevnejših strokovnih nalogah v računovodskem servisu)

ali

visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba:overjena kopija diplome za dokazilo visoke strokovne ali univerzitetneizobrazbe(kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)ustrezne delovne izkušnje(šteje se najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva)Potrdilo - certifikat o pridobljenem nazivu "Strokovni vodja računovodskega servisa"

Zbornica računovodskih servisov izda kandidatu, ki uspešno opravi izpit certifikat, s katerim mu podeli naziv "Strokovni vodja računovodskega servisa".

S certifikatom dokazujete:svoje znanje in kompetenceusposobljenost strankam in delodajalcuzavezanost k zadovoljstvu stranknudite lahko storitve z višjo dodano vrednostjov kombinaciji z letnim dokazovanjem dodatnega izobraževanja in zavarovanjem poklicne odgovornosti dobite možnost za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije

Cena izpita:195,00 EUR+ 22 % DDV.

Izpit bo potekal 19. 11. 2018. O natančni uri in učilnici vas bomo obvestili v dneh pred izpitom.

Prijave na izpit sprejemamodo 7. 11. 2018 oziroma do zasedbe mest.

Kandidati pošljejoprijavnico na predpisanem obrazcuin obvezne priloge na naslov:GZS - Zbornica računovodskih servisovDimičeva 13, 1504 Ljubljana

Na podlagi prijave na izpit bodo kandidati obveščeni o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita, pogojih plačila ter času in kraju izvedbe izpita.

Rok za odjavov pisni obliki je do vključno 12. 11. 2018. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah od 13. 11. do 18. 11. 2018 zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Pri odjavah na dan izpita ali neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.

Program za pridobitev naziva "strokovni vodja računovodskega servisa"je bil sprejet na seji Upravnega odbora ZRS dne 6. 10. 2015.

Foto: GZS

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!