Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Dolžnosti izvajalcev računovodskih storitev po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju ZPPDFT-1) je v veljavi sicer že od 19. novembra 2016, od marca 2018 pa inšpekcijske službe pri zavezancih intenzivneje preverjajo njegovo izvajanje, zato ne bo odveč, če razjasnimo nekaj osnovnih pojmov in dolžnosti, ki iz njega izhajajo.

Dolžnosti izvajalcev računovodskih storitev po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma(v nadaljevanju ZPPDFT-1) je v veljavi sicer že od 19. novembra 2016, od marca 2018 pa inšpekcijske službe pri zavezancih intenzivneje preverjajo njegovo izvajanje, zato ne bo odveč, če razjasnimo nekaj osnovnih pojmov in dolžnosti, ki iz njega izhajajo.

Pravne osebe, ki izvajajo dejavnost računovodskih storitev, davčnega svetovanja in ustanavljanja ali zagotavljanja sedeža drugim pravnim osebam, so dolžne izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Namen pranja denarja je vključitev nelegalno pridobljenega premoženja v običajne poslovne tokove ali investiranje v kriminalno dejavnost. Vključuje zamenjavo ali kakršenokoli prenos, pa tudi skrivanje ali prikrivanje prave narave izvora, nahajanja, razpolaganja in lastništva premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem. Kaznivo dejanje stori oseba, ki denar oziroma premoženje, za katerega ve, da je bilo pridobljeno na nelegalen način, sprejme, zamenja ali hrani, ter z njim razpolaga ali ga uporabi pri gospodarski dejavnosti. Financiranje terorizma je vsako zagotavljanje ali poskus zagotavljanja premoženja zakonitega ali nezakonitega izvora posameznikom ali organizacijam, ki nameravajo izvajati teroristična dejanja.

Medobvezne nalogeračunovodskih servisov in davčnih svetovalcev kot zavezancev za izvajanje ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja ter financiranja terorizma sodijo:

ocena tveganja za posamezne skupine ali vrste strank, poslovna razmerja, produkte, storitve ali distribucijske poti,izdelava ocene tveganjadoločene stranke, poslovnega razmerja, transakcije, produkta ali storitve z upoštevanjemZPPDFT-1,Smernic za izvajanje ZPPDFT-1ter ugotovitevnacionalne ocene tveganjainnadnacionalne ocene tveganja(na podlagi tega določite vrsto pregleda stranke),imenovanje pooblaščencaza preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizoma ter njegovega namestnika (v podjetju, ki ima 4 ali več zaposlenih),pregled stranke, s katerim zavezanec ugotovi in potrdi njeno identiteto ter spozna namen transakcije oziroma predvideno naravo poslovnega razmerja.

Običajni pregled strankeobsega ugotavljanje in preverjanje njene istovetnosti, ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, pridobitev podatkov o namenu in naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter redno spremljanje njenih poslovnih aktivnosti.

Poglobljeni pregledpoleg navedenih obsega še dodatne ukrepe (navaja jihZPPDFT-1), predpisan pa je za primere, kadar:

sklepate poslovno razmerje s politično izpostavljeno osebo,je stranka ali transakcija povezana z visoko tvegano državo,ocenite, da stranka, poslovno razmerje, transakcija, produkt, storitev, država ali geografsko področje predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma,kadar je ugotovljeno povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma po ugotovitvah iz poročila nacionalne ocene tveganja.

Če ocenite, da stranka, poslovno razmerje, transakcija, produkt, storitev, distribucijska pot, država ali geografsko območje predstavljajo neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, je dovoljpoenostavljen pregled.

Zavezanci morate skrbeti tudi za redno izobraževanje vseh zaposlenih, ki opravljajo naloge preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ter financiranja terorizma, zato je treba vsako leto do marca pripraviti program letnega strokovnega usposabljanja. To lahko poteka preko izobraževalnih zavodov, zbornic ali združenj, internih izobraževanj ali okrožnic.

Da bi vse ukrepe, ki smo jih na kratko orisali v članku, izvajali v skladu z zakonodajo, ZRS nudi članompaket 15 vzorcev notranjih aktov, ki vsebujejo vrsto dokumentov, obrazcev in pripomočkov. Naročite jih lahko na naši spletni strani.

Paket vsebuje:

Vzorce dokumentov:Notranji akt o postopkih izvajanja ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizmaOcena tveganja za pranje denarja in financiranja terorizmaVzorce obrazcev:pregled stranke, ki je gospodarski subjekt – pravna osebapregled stranke, ki je gospodarski subjekt – pravna oseba – poenostavljeni pregledpregled stranke, ki je samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja dejavnostpregled stranke, ki je samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost – poenostavljeni pregledpregled stranke, ki je tuj sklad ali tuja ustanovapregled stranke, ki je subjekt, ki nima deležev ali ustanovapregled stranke, ki je fizična osebapregled stranke, ki je fizična oseba – poenostavljeni pregledza prijavo pooblaščenca in namestnika za pošiljanje na UPPDseznam zaposlenih, ki ga zaposleni podpišejo, ko se seznanijo z notranjim aktom in oceno tveganjaPripomočke:Evidenca – popis strank z oznako tveganjaPrimer programa izobraževanjaSeznam izvedenih aktivnosti/ukrepov v letu ____ po ZPPDFT-1Obrazec za naročilo paketa 15 vzorcev notranjih aktov >>>

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!