Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

S 6. seje občinskega sveta

Radovljiški občinski svet je na današnji seji potrdil mandat članu občinskega sveta Jerneju Kolmanu, ki je na lokalnih volitvah kandidiral na kandidatni listi SDS. Za predstavnika občine v Svetu zavetišča za zapuščene živali so svetniki imenovali Andreja Potočnika, za predstavnici občine v Svetu Ljudske univerze Radovljica Matildo Reš in Nežo Mezeg, za predstavnika občine v Svetu OŠ A.T. Linharta Radovljica pa Simona Resmana. Predlagani kandidatki za direktorico Ljudske univerze Mateji Rozman Amon je občinski svet dal pozitivno mnenje.

S 6. seje občinskega sveta

Radovljica, 19. junij 2019 – Radovljiški občinski svet je na današnji seji potrdil mandat članu občinskega sveta Jerneju Kolmanu, ki je na lokalnih volitvah kandidiral na kandidatni listi SDS. Za predstavnika občine v Svetu zavetišča za zapuščene živali so svetniki imenovali Andreja Potočnika, za predstavnici občine v Svetu Ljudske univerze Radovljica Matildo Reš in Nežo Mezeg, za predstavnika občine v Svetu OŠ A.T. Linharta Radovljica pa Simona Resmana. Predlagani kandidatki za direktorico Ljudske univerze Mateji Rozman Amon je občinski svet dal pozitivno mnenje.

Letošnji prejemnik velike plakete Občine Radovljica je po sklepu občinskega sveta o podelitvi priznanj Avguštin Mencinger za delovanje na področju kulture in turizma, ohranjanje sakralne dediščine in prispevek k prepoznavnosti Radovljica. Plakete Občine Radovljica prejmejo dr. Sabina Šegula za širjenje znanja in razvoj floristike v lokalni skupnosti in mednarodnem prostoru, Krajevna organizacija Rdečega križa Radovljica ob 80-letnici delovanja in Prostovoljno gasilsko društvo Brezje ob 70-letnici delovanja. Prejemniki plaket Antona Tomaža Linharta pa so Ljudska univerza Radovljica ob 60-letnici delovanja, Suzana Adžić za dolgoletno udejstvovanje v ljubiteljski kulturi, mentorstvo otroške gledališke skupine Linhartovi čuki in prenašanje znanja na mlade ter Mestni muzej Radovljica za izvedbo evropskega projekta diStory.

Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug načrtuje umestitev novega turističnega kampa s spremljajočim programom, z večnamensko dvorano za potrebe športnih in kulturnih dejavnosti. Nahaja se zahodno od Lesc pred mostom čez reko Savo proti Bledu, tako da je prometno napajanje predvideno preko obstoječega krožišča na državni cesti, ki ga bo v ta namen treba rekonstruirati. Svetniki so obravnavali tudi osnutek odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na tem območju in ker nanj ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb, potrdili tudi predlog odloka.

Po tem ko je občinski svet na prejšnji seji zavrnil nadaljevanje postopka sprejema Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce, je danes obravnaval nov osnutek. Svetniki so izrazili predvsem nezadovoljstvo z dograditvijo objekta igralnega salona, zato je bil ta del iz odloka izvzet in zajema samo načrtovanje novega trgovsko poslovnega centra. Upoštevajoč pripombe svetnikov pa so v njem na novo predvidena tudi parkirišča v kletni etaži. Obravnavani osnutek odloka sicer združuje določila treh sedanjih prostorskih dokumentov, to je zazidalnega načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza in občinskih podrobnih prostorskih načrtov za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza in za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program splošne ambulante v domu dr. Janka Benedika in v CUDV Radovljica je bil sprejet po hitrem postopku. Zdravstveni dom Radovljica namreč zaradi kadrovske stiske pri zdravnikih družinske medicine ne more več zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v teh dveh ustanovah. Nova koncesija bo podeljena na podlagi javnega razpisa.

Z merili za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Radovljica se določa nadomestilo za tiste volitve, za katere nadomestilo ni določeno z zakonom o lokalnih volitvah. Gre za primere, kot so npr. referendumi ali nadomestne volitve v svet tistih krajevnih skupnosti, kjer so oblikovane volilne enote.

Občinski svet je danes ponovno obravnaval elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica in njegovo dopolnitev. Tokrat je sprejel predlagane nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jih je na seji v marcu zavrnil. K ponovni obravnavi elaborata je občinski svet in župana na osnovi pregleda rezultatov in ocene poslovanja za prihodnje obdobje pozval nadzorni svet Komunale Radovljica. Po prvotni obravnavi elaborata je Občina Gorje komunalo obvestila tudi o povišanju najemnine, ki se nanaša na magistralni vodovod Radovna in je določena na podlagi porabe vode. Povišanje cene komunalnih storitev je bilo predlagano predvsem zaradi višjih stroškov storitev, materiala in dela. Dvig teh stroškov ima na poslovanje podjetja negativen vpliv, saj prihodki na osnovi trenutno veljavnih cen ne pokrivajo več stroškov, na katere Komunala Radovljica ne more vplivati.

Povišane bodo cene komunalnih storitev, ki so vezane na dobavljeno količino pitne vode ter zbiranje komunalnih in bioloških odpadkov. Tako se bo za povprečno gospodinjstvo z mesečno porabo vode 12 m3 in priključkom na kanalizacijo ter uporabo 120-litrskega zabojnika za mešane komunalne odpadke znesek računa na mesečni ravni s 50,28 evra povišal na 52,53 evra.

Radovljiške vrtce bo v novem šolskem letu lahko obiskovalo največ 766 otrok v 44 oddelkih. Dva oddelka za najmlajše otroke bosta delovala v novi enoti vrtca Čebelica na Gorenjski cesti 25 – prvi je bil odprt že v tem šolskem letu, dodatna igralnica pa bo urejena med poletnimi počitnicami. Cene programov vrtcev se ne spreminjajo.

Občinski svet je izdal še soglasje k sistemizaciji delovnih mest vrtca za izvajanje dejavnosti v okviru normativov za vrtec ter soglasje k sistemizaciji dodatnih delovnih mest v vseh štirih osnovnih šolah in glasbeni šoli.

Alenka Langus, T: 04 537 23 13, E:alenka.langus@radovljica.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!