Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SZJ - 6. redna seja Občinskega sveta Občine Izola, četrtek, dne 11. julija 2019, ob 16. uri v sejni dvorani Občinskega sveta v Izoli, na Kristanovem trgu št. 1

Obveščamo vas, da bo 6. redna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, dne 11. julija 2019, ob 16. uri v sejni dvorani Občinskega sveta v Izoli, na Kristanovem trgu št. 1

Spoštovane novinarke in novinarji,obveščamo vas, da bo 6. redna seja Občinskega sveta Občine Izolav četrtek, dne 11. julija 2019, ob 16. uriv sejni dvorani Občinskega sveta v Izoli, na Kristanovem trgu št. 1

z naslednjim predlogom dnevnega reda:

Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta z dne 13. 6. 2019,Poročilo Policijske postaje Izola za leto 2018;Poročilo o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Izola (OPV) za leto 2018;Javni vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Mavrica Izola:

a)Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2018;

b)Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2018/2019;

c)Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2019;

5.Javni vzgojno izobraževalni zavod Glasbena šola Koper:

a)Letno poročilo javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2018,

b)Letni delovni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za šolsko leto 2018/2019,

c)Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2019;

6.Javni vzgojno izobraževalni zavod Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Osnovna šola Dante Alighieri Izola:

a)Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola za leto 2018;

b)Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola za šolsko leto 2018/2019;

c)Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2019;

7.Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Livade Izola:

a)Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2018;

b)Letni delovni načrt javnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2018/2019;

c)Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade za leto 2019;

8.Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Vojke Šmuc:

a)Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc za leto 2018;

b)Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc za šolsko leto 2018/2019;

c)Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojka Šmuc za leto 2019;

Predlog razporeditve tekočih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Vojke Šmuc Izola;Ukinitev statusa javnega dobra na delu nepremičnine ID znak: parcela 2629 1665/1Odločanje o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola:

a)prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 576/2,

b)prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 2769/32,

c)prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 1924,

d)prodaja solastniškega deleža do 2/7 nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 2355/3,

e)prodaja nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2626-880-11,

f)prodaja nepremičnin z ID znakom: del stavbe2626-347-5, 2626-347-6,2626-347-9, 2626-347-10,

g)prodaja nepremičnin z ID znakom: del stavbe 2626-1467-1, del stavbe 2626-1467-2, del stavbe 2626-1467-6 in parcela 2626 1465/4,

h)prodaja nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2626-668-18,

i)prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 625/5,

j)prodaja dela nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 1665/1,

k)prodaja nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 2997/28 in parcela 2715 2997/29;

Predlog Odloka o podeljevanje priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, prva obravnava;Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek;Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah (Uradne objave, št. 5/03, 21/04 in 7/07), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek;Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave št. 24/09, 13/11 in 4/12);Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od industrijske ceste v Izoli, druga obravnava;Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo št. 2510/40 k.o. Izola;Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, prva obravnava;Predlog Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola;Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019;Predlog soglasja kzadolževanju javnega zavoda ZD Izola;Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:Imenovanje članov v Svet JZ CKŠP IzolaVprašanja in pobude občinskih svetnikov ter odgovori nanje.

Na seji bodo sodelovali:

pri obravnavi2. točke dnevnega reda: g. Zdenko Deželak, komandir PP Izola;pri obravnavi4. točke dnevnega reda: ga. Ivona Hrvatin, svetovalna delavka v VVZ Vrtec Mavrica Izola;pri obravnavi5. točke dnevnega reda: g. Iztok Babnik, ravnatelj JZ Glasbene šole Koper;pri obravnavi 6.točke dnevnega reda: ga. Simona Angelini, ravnateljica OŠ Dante Alighieri;pri obravnavi 7.točke dnevnega reda: ga. Maja Cetin, ravnateljica OŠ Livade;pri obravnavi 8.točke dnevnega reda : ga. Irena Sivka Horvat, ravnateljica OŠ Vojke Šmuc.

Gradivo za obravnavo je dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva:http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Lep pozdrav,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 288 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!