Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Potrjen Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020

Na današnji seji so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 potrdili. Z osnutkom proračuna za leto 2020 so prihodki in prejemki načrtovani v višini 51.450.172 evrov. Odhodki in izdatki so načrtovani v višini 55.686.334 evrov, od tega za investicijske odhodke 23.565.203 evrov oziroma 42,3 % proračuna. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2020 je načrtovano v višini 266.357 evrov. Prihodnje leto bo zaznamovano z izvajanjem investicij po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN): CTN prireditveni oder in prostor, CTN Revitalizacija starotrškega jedra, CTN Stari trg 11, CTN Mestno kolesarsko omrežje. Za financiranje projektov v letu 2020 načrtujemo 11,386 mio evrov nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij.

Potrjen Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020

Velenje, 5.november 2019–Na današnji seji so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 potrdili. Z osnutkom proračuna za leto 2020 so prihodki in prejemki načrtovani v višini 51.450.172evrov. Odhodki in izdatki so načrtovani v višini 55.686.334evrov, od tega zainvesticijske odhodke 23.565.203evrov oziroma 42,3 % proračuna. Stanje sredstev na računih na dan 31.december 2020je načrtovano v višini 266.357evrov. Prihodnje leto bo zaznamovano z izvajanjem investicij po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN): CTN prireditveni oder in prostor, CTN Revitalizacija starotrškega jedra, CTN Stari trg 11, CTN Mestno kolesarsko omrežje. Za financiranje projektov v letu 2020 načrtujemo 11,386 mio evrov nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij.

Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 51.450.172 evrov, največ je načrtovane dohodnine (34,5%), prihodkov za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe (18,5%), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (15,3%), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (9,4%).Znesek dohodnine, ki pripada Mestni občini Velenje, žal ne pokriva zakonsko določenih tekočih odhodkov.

Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 55.686.334 evrov, največ sredstev je načrtovanih za druge programe v kulturi (13,4%), delovanje in vzdrževanje vrtcev (10,3 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (10%),administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih uprav MIRVO in UOP SAŠA regije oziroma skupne občinske uprave SAŠA regije, ki bo pričela z delovanjem predvidoma z začetkom naslednjega leta, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekočein investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (8,1%), spodbujanje stanovanjske gradnje (6,6 %).

Za tekočeodhodke in izdatke 25.904.448evrov oziroma 46,5 % proračuna, za investicijske odhodke je načrtovanih 23.565.203evrov oziroma 42,3 % proračuna, za plačein druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 6.001.683evrov oziroma 10,8% proračuna in za rezerve 215.000 evrov oziroma 0,4% proračuna.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2020: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 14,654 mio evrov, obnove cest po programu koncesije – 0,975 mio evrov, razširitev poslovne cone Stara vas II. faza – 0,95mioevrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 0,866mioevrov, trajnostni razvoj Mestne občine Velenje z uporabo vodikovih energij – 0,672mioevrov, garaže Gorica – 0,53 mio evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,419 mio evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,41mio evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 0,318 mio evrov, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 0,301 mio evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,275 mio evrov in odkupi zemljišč – 0,2mioevrov.

Za 23 mio evrov načrtovanih investicij je načrtovana zadolžitev v višini 2,8 mio evrov.

Mestna občina Velenje s sredstvi občinskega proračuna poleg zakonsko obveznih socialnih transferjev financira nekatere zakonsko neobvezne oblike pomoči –projekt socialna košarica.Na ta način blažimo socialne stiske naših občanov ter omogočamo boljše življenjske pogoje (enkratne izredne denarne pomoči, varna hiša, brezplačno pravno svetovanje, denarna pomoč ob rojstvu otroka, mestna blagajna, center ponovne uporabe, brezplačen mestni potniški prevoz Lokalc, brezplačna izposoja koles BICY …).Tudi v letu 2020 bomo zatonamenili prb. milijon evrov.

Sredstva rezerv sonačrtovanaza financiranjeodprave posledic naravnih nesreč v višini 60.000 evrov ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 155.000 evrov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!