Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 6. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vodil podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 5.november 2019– Danesje v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 6. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vodil podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejelizapisnik 5. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavilPredlog Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje. Svetnice in svetniki so potrdili mandat novi članici Sveta Mestne občine Velenje Maji Naraglav.

Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori in vodje uradov (Drago Martinšek, Anton Brodnik in Alenka Rednjak) sopredstavili večje projekte Mestne občine Velenje, in sicer Vodikove tehnologije v SAŠA regiji, CTN Prireditveni oder in prostor, CTN Mestno kolesarsko omrežje, CTN Revitalizacija starotrškega jedra, CTN Stari trg 11, Nadgradnja sistema izposoje koles Bicy, Revitalizacija parka na Velenjskem gradu – HICAPS (HIstorical CAstle ParkS) in Energetsko učinkoviti javni objekti v Centralni Evropi (e-Central). Svetnice in svetniki so o projektih opravili razpravo.

Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je predstavilOsnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020.Svetnice in svetniki so osnutek proračuna podprli z 32 od 33 glasov.

Bojan Škarja,predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil šePredlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod(imenovani Janko Fink, Alojz Hudarin in Branko Smagaj), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško(imenovan dr. Adnan Glotić), Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Lekarna Velenje(imenovani mag. Iztok Mori, Alenka Verbič, Mihael Letonje in Igor Meh) inPredlog Sklepa o imenovanju predstavnika pacientov v Svet zavoda Lekarna Velenje(imenovana Nina Pulješi).

Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019je svetnicam in svetnikom predstavila vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrić. Župan mora v skladu z zakonom poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Polletno poročilo, ki so ga svetnice in svetniki prejeli avgusta 2019, je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Velenje.

Predlog sklepa so svetnice in svetniki potrdili.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavilPredlog Sklepa o povečanju vrednostiprojekta403-1805-002Dograditev in posodobitev zimskega bazena v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022, Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje, Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenjein po skrajšanem postopkuPredlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje.

SsprejetjemPredloga Sklepa o povečanju vrednostiprojekta403-1805-002Dograditev in posodobitev zimskega bazena v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022se potrdi povečanje projektaza 175.493 evrov in sedaj znaša 347.469 evrov.

Vrednost projekta se je povečala, ker se je pri izvedbi zakoličbe objekta in podzemnih vodov izkazalo, da posnetki obstoječih podzemnih vodov (kanalizacija, toplovod) ne izkazujejo dejanskega stanja na terenu in je zaradi navedenega potrebno izdelati nov geodetski posnetek, spremeniti projekt, dobaviti potrebni material za prestavitev podzemnih vodov in izvesti nujne prestavitve podzemnih vodov. Prav tako se je pri izvedbi pilotov ugotovilo, da je prišlo do presekanja obstoječekanalizacije, zaradi česar je nujna izvedba sanacije poškodovane kanalizacije pred pričetkom izvajanja betonskih del (nasutje in utrjevanje tampona, temeljna plošča, betonska konstrukcija). Pri odstranjevanju predvidenih obstoječih fasadnih elementov se je ugotovilo, da izvedena konstrukcija ne ustreza dokumentaciji, zato je bila potrebna izvedba večjega posega v konstrukcijo in nadgradnja s specialnimi materiali.

Predlog sklepa so svetnice in svetniki potrdili.

Predlagane spremembe in dopolnitvePredloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenjeso potrebnezaradi vpisa v razvid javnoveljavnih programov za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke v razvojnem oddelku oz. Kurikuluma za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, zaradi vpisa enote Vile Mojca, hišne številke enote Mlinček v Vinski Gori, preimenovanja enote vrtca v Šentilju v enoto Sonček in zaradi spremembe šifer dejavnosti Vrtca Velenje.

Predlog sklepa so svetnice in svetniki potrdili.

Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta405-1206-009EERAdata v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019–2022je predstavila Alenka Rednjak, vodja Urada za razvoj in investicije. Mestna občina Velenje je kot projektni partner s projektom EERA DATA kandidirala na razpisu programa HORIZON 2020, ki je 100-odstotno financiran iz evropskih sredstev. Projekt, ki bo razvil in preizkusil orodje za podporo pri odločanju, bo lokalnim upravam pomagal pri zbiranju in obdelavi njihovih stavbnih in demografskih podatkov za oceno ter določanje prednosti ukrepov pri načrtovanju, prenovi in gradnji stavb,se je pričel izvajati 1. julija 2019 in se bo izvajal do decembra 2021.

Predlog sklepa so svetnice in svetniki potrdili.

Razlog za sprejemPredloga Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje,ki ga je predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik,je sprememba področnega zakona, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost. Poleg dodajanja 24-urne dežurne službe se opredeli, da so ostale pogrebne storitve tržna dejavnost. Uveljavitev Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje nima neposrednih finančnih posledic.

Predlog odloka so svetnice in svetniki potrdili.

Vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Sonja Glažer je predstavilaPredlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije.

Predlog odloka so svetnice in svetniki potrdili.

Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori je predstavilOsnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje, s katerim smo člene statuta uskladili s področno zakonodajo.

Osnutek statuta so svetnice in svetniki potrdili.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavilaPredlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3567/6), Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine VelenjeinOsnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod.

VOsnutku Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenjeso vse določbe usklajene z določbami Zakona o stavbnih zemljiščih in s priporočili za izboljšanje priprave novih občinskih odlokov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. V predlaganem odloku, ki je bil pregledan tudi s strani Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, so natančneje opredeljene definicije določitve zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, skladno s priporočili za izboljšanje priprave novih občinskih odlokov. Finančne posledice bodo nastale pri odmeri NUSZ za počitniške objekte, ker bo nadomestilo zanje odmerjeno enako kot za stanovanjske objekte. Prihodek, odmerjen po tem odloku in pri drugih nespremenjenih pogojih, bo na letni ravni od sedaj odmerjenega manjši za približno dva tisoč evrov.

Osnutek odloka so svetnice in svetniki potrdili.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhodsmo pripravili na pobudo pooblaščenca bodočega investitorja, ki želi na območju trgovsko-poslovnega objekta Velenjka v Velenju postaviti samopostrežno avtopralnico. Lokacija predvidene avtopralnice se nahaja na območju odloka in ni posebej opredeljena, zato je predlagana sprememba odloka. Predvidene spremembe in dopolnitve ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju.

Osnutek odloka so svetnice in svetniki sprejeli ter prekvalificirali v predlog, ki so ga prav tako sprejeli.

Več o vsebini posameznih aktov vas bomo še obveščali.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER,univ. dipl. politologKabinet župana

T: 03 8961 736

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!