Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

12. seja Sveta Mestne občine Velenje

Danes je v Domu kulture Velenje od 8. ure dalje potekala 12. seja Sveta Mestne občine Velenje. Uvodoma je sejo po pooblastilu podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje Petra Dermola vodila podžupanja Mestne občine Velenje Darinka Mravljak.

12. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 27. oktober 2020– Danesje v Domu kulture Velenje od 8. ure dalje potekala 12. seja Sveta Mestne občine Velenje. Uvodoma je sejo po pooblastilu podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje Petra Dermola vodila podžupanja Mestne občine Velenje Darinka Mravljak.

Na podlagi poročila Občinske volilne komisije, ki ga je predstavila predsednica Milena Bukvič Dežman, so se svetnice in svetniki seznanili z rezultati nadomestnih volitev, ki so potekale 11. oktobra 2020. V nadaljevanju so na predlog tričlanske mandatne komisije za ugotovitev izvolitve župana svetniki potrdili dva sklepa:Predlog Sklepa o ugotovitvi izvolitve županainPredlog Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanje mandata člana sveta.

Za župana Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki danes potrdili Petra Dermola, ki je nato tudi prevzel vodenje seje sveta.Na podlagi izvolitve župana boObčinska volilna komisija izvedla postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi Socialnih demokratov.

Svetnice in svetniki so sprejelizapisnike 11. seje, 2. dopisne, 2. izrednein3. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje.

Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehodaje predstavil predstavnik družbe Deloitte Gregor Skender. Svetnice in svetniki so na podlagi širše razprave sprejeliPredlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki ga je predstavil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavilPredlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje(imenovani Tjaša Oderlap, Vesna Vranješ Koprivnikar, Elmedin Buljubašić, Luka Grudnik),Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline(imenovana Alenka Kikec)inPrelog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Velenje(odstopna izjava Nece Dermol).

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrić je predstavilaPredlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 v obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020inPredlog Sklepa o odpisu terjatev Mestne občine Velenje.

Svetnice in svetniki so potrdili tudiPredlog Sklepa o odpisu terjatev Mestne občine Velenje.Po pregledu izvršilnih zadev nad 600 evrov so odpisali dolg 9 dolžnikom, za katere je predviden odpis terjatev v skupni višini 29.652,82 evra.

Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti, je predstavilPredlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2019 in iz preteklih let.V Mestni občini Velenje je 20 javnih zavodov,katerih ustanoviteljica je Mestna občina Velenje, poslovalo pozitivno. Spodročja družbenih dejavnosti jih je 18: 2 s področja zdravstva, 11 s področja vzgoje in izobraževanja, 4 s področja kulture in mladine ter en javni zavod s področja športa. Ustanovljena sta še zavoda s področja turizma in energetike.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavilasklepe o izvzemu nepremičnin iz k. o. Laze, Prelska, Kavče, Škale, Vinska Gora in Velenje, Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020inOsnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje.

VOsnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje, ki so ga svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog, je z dodanim besedilom v obliki formule dodatno obrazložen način izračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 964 Velenje, 968 Podkraj, 952 Cirkovce, 951 Hrastovec in 975 Vinska Goraje predstavil Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020je svetnicam in svetnikom predstavil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Osnutek Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje, ki ga je predstavil Drago Martinšek, so svetnice in svetniki potrdili.Mestna občina Velenje namenja starejšim občankam in občanom posebno pozornost. Starejši ljudje potrebujejo pomoč, zato zanje ustvarjamo programe za varnejšo starost in omogočanje različnih aktivnosti, ki bodo naredile to obdobje varno in srečno. Trudimo se, da imajo starostniki kar najboljše možnosti za zdravje, zato spodbujamo aktivnosti staranja oz. sofinanciramo programe, namenjene starejšim.

Več o vsebini posameznih aktov vas bomo še obveščali.

Seja se je zaključila ob 13. uri.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!