Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Slovenska podjetja lahko v drugem valu epidemije s prilagojenim oblikami financiranj ter instrumenti zavarovanj preko SID banke ublažijo finančne posledice epidemije COVID-19

SID banka podjetjem vseh velikosti (mikro, malim in srednje velikim ter velikim podjetjem), vključno s samostojnimi podjetniki in samozaposlenimi, socialnimi podjetji in zadrugami še naprej omogoča neposredno in posredno kreditiranje ter zavarovanja za ublažitev finančnih posledic epidemije COVID-19.

Slovenska podjetja lahko v drugem valu epidemije s prilagojenim oblikami financiranj ter instrumenti zavarovanj preko SID banke ublažijo finančne posledice epidemije COVID-19

SID banka podjetjem vseh velikosti (mikro, malim in srednje velikim ter velikim podjetjem), vključno s samostojnimi podjetniki in samozaposlenimi, socialnimi podjetji in zadrugami še naprej omogoča neposredno in posredno kreditiranje ter zavarovanja za ublažitev finančnih posledic epidemije COVID-19.

Gospodarstvu v drugem valu epidemije SID banka nudi prilagojene programe neposrednega in posrednega financiranja ter različne instrumente zavarovanj za ublažitev finančnih posledic epidemije COVID-19.

Preko novega Sklada skladov COVID-19, ki ga upravlja SID banka, je mikro ali malim podjetjem, vključno z zagonskimi ter socialnimi podjetji na voljo 95,1 milijonov €. Sredstva v obliki mikroposojil v višini 87,6 milijonov € lahko prejmejo preko Primorske hranilnice Vipave in Slovenskega podjetniškega sklada ter 7,5 milijonov € za raziskave, razvoj in inovacije, pa neposredno preko SID banke. Več informacij: https://www.skladskladov.si/covid19.

Za raziskave, razvoj in inovacije (RRI 3) nudijo nov program za izvedbo raziskovalno-razvojnega in naložbenega projekta, ki je prilagojen potrebam glede na COVID-19 ter na tri različne tipe pomoči (začasni okvir, de minimis in GBER), in se uporabijo v odvisnosti od potreb in pogojev, ki jih podjetje izpolnjuje. Skupna razpoložljiva vsota programa znaša 100 milijonov € in vključuje tudi namenske vire Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namenjen je samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, velikim podjetjem ter zadrugam, pri čemer višina kredita omogoča financiranje med 100.000 € in 10 milijonov €, ročnost od 6 do maksimalno 12 let, ugodno obrestno mero ter nizke pogoje zavarovanj. Cilj programa je spodbujanje razvoja novih in izboljšanih izdelkov, storitev ali procesov, ki so lahko novi za podjetja ali novi za trg. Dodatne informacije so na voljo na internetni strani: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov-rri-3.

SID banka nudi neposredne kredite podjetjem za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19, ki so namenjeni malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter velikim podjetjem. Kredit je mogoče pridobiti v višiniod 100.000€ do 7 milijonov€ v primeru, da imajo podjetja status MSP oziromav primeru velikih podjetij do 12 milijonov €. Odlikuje jihugodna obrestna mera,ki je praviloma nižja od tržnih (status pomoči de minimis) zročnostjo od 2 do 12 let ter možnostjo moratorija do ½ ročnosti kredita. Razpoložljivo kvoto financiranja iz lastnih virov SID banke sproti povečujejo potrebam in razpoložljivosti drugih programov. Sredstva kredita lahko prejemniki namenijo za financiranje obratnih sredstev in investicij. Dodatne informacije so na voljo na internetni strani (https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv).

SID banka nudi prvovrstne, brezpogojne ter brezplačne portfeljske garancije v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja, in jih lahko za naložbe in tekoče poslovanje koristijo samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), zavodi in zadruge preko sodelujočih finančnih institucij (NLB, Delavska hranilnica in Primorska hranilnica Vipava). Podjetja lahko na ta način izboljšajo svoj dostop do virov financiranja, hkrati pa prejmejo ugodnejše pogoje zadolževanja, saj je SID banka kot izvajalka finančnega instrumenta zagotovila kar 62,5 % kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. Na voljo je 61,9 milijonov € jamstvene kvote.

Preko posrednega financiranja so na voljo prilagojeni programi financiranj v skupni višini 200 milijonov € iz sredstev SID banke.Abanka, Addiko Bank, NKBM in Sberbank tako nudijo tudido 100%financiranje stroškovprojekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, ki so prilagojene potrebam COVID-19. Viri preko poslovnih bank nimajo omejitev glede minimalnih zneskov, prav tako ni omejitev glede števila zaposlenih, možno je financiranje vseh gospodarskih družb, tudi samostojnim podjetjem in fizičnim osebam, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost (samozaposleni).Več informacij o programih najdete na spletni strani: https://www.sid.si/banke.

Preko Sklada skladov je na voljo še nekaj sredstev za raziskave, razvoj in inovacije, ki jih lahko, zagonska podjetja, samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in zadruge, prejmejo preko Sberbank, Gorenjske banke in neposredno preko SID banke. Višina kredita znaša od 10.000 € do 10 milijonov €, omogočeno je financiranje tudi 100 % upravičenih stroškov, ročnost kredita od 3 do 9 let ter ugodno obrestno mero. Tehtana obrestna mera je sestavljena iz 62,5 % pribitka, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5 % tržnega pribitka, ki ga določi finančni posrednik.

Za gozdno - lesno verigo je na voljo financiranje, ki je namenjeno samostojnim podjetnikom, MSP, velikim podjetjem ter zadrugam, pri čemer višina kredita omogoča financiranje med 100.000 € in 5 milijonov €, ročnost od 2 do 20 let, ugodno obrestno mero ter nižje pogoje zavarovanj. S sredstvi kredita lahko podjetja zgradijo nove obrate za predelavo lesa, tehnološko posodobijo obstoječe obrate in kupijo novo tehnološko opremo za razvoj in proizvodnjo novih lesnih proizvodov. V okviru naložbenega projekta lahko po novem pridobijo tudi obratna sredstva za pokritje stroškov materiala, blaga in storitev ter stroške dela, ki so oziroma bodo nastali v roku 12 mesecev od oddaje vloge za financiranje. Dodatne informacije so na voljo na internetni strani: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1.

Na področjuinstrumentov zavarovanja za izvozna podjetjaje SID bankadopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvozpredvsem v smislu omogočanja daljše ročnosti instrumenta, pri čemer pa ne zahteva dodatnih varščin za nove posle.Poleg storitvenih garancij je bankam in izvoznikom zavarovala tudiplačilne garancije. Povečala jemaksimalni možni odstotek zavarovalnega kritja za izvoznikeza poslovne terjatve s 85 % na 95 %.Pri zavarovanju poslov velja prenovljena Politika slovenske komponente, znižana je zahtevana komponente s 40 % na 20 %, pri določenih zavarovanjih pa je ta zahteva odpravljena v celoti.Zaradi omejevanja kreditnih zavarovalnic na področju zavarovalnih kritij, so razvili TopUp shemo, ki omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja, ki ga podjetja dobijo preko zavarovalnih institucij (Coface PKZ in Zavarovalnica Triglav), s čimer pridobijo varnost za poslovanje na izvoznih trgih EU in OECD.

Hkrati je Republika Slovenija pooblastila SID banko, da v okviru poroštvene sheme ZIUOPOK opravlja vse posle v zvezi z izvajanjem in unovčevanjem poroštev, na podlagi katerih lahko banke odobrijo za 200 milijonov € odlogov plačil kreditov ter, da opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev po ZDLGPE, pri čemer znaša poroštvo Republike Slovenije v višini 2 milijardi € za likvidnostne kredite odobrene preko poslovnih bank.

SID banka nadaljuje izvajanje tudi drugih obstoječih in v tem času uvedenih programov financiranja, namenjenih financiranju izvoza, financiranju občin, celovite energetske prenove javnih stavb in financiranju projektov urbanega razvoja, zelene transformacije in krožne naravnanosti itd., ki se izvajajo v okviru posojilnih skladov, Sklada skladov SID banke, neposrednega financiranja ter financiranja preko poslovnih bank , ki so vezane na potrebe gospodarstva, interventnosti (proticiklične vloge banke) ter razvojnih priložnosti za naslednje obdobje.

###

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka, v 100 odstotni lasti države, katere ključna naloga je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo preko opravljanja finančnih storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev s strani zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod "tržnimi", oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali morebitni poslovni finančni posredniki.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!