Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Končana 13. seja Sveta Mestne občine Velenje

Danes je v Domu kulture Velenje od 8. ure dalje potekala 13. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Končana13. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 24. november 2020 –Danesje v Domu kulture Velenje od 8. ure dalje potekala 13. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Svetnice in svetniki so sprejelizapisnik12. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavilPredlog Sklepa o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje(imenovan Jožef Ograjenšek), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor(imenovana Amadeja Martinšek), Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja(mandat preneha Petru Dermolu)inPredlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinske volilne komisije(odstopa Viljemina Dremel).

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavilasklepe o izvzemu nepremičnin iz k. o. Paka, Črnova in Podkraj iz javnega dobra.Sklepe so svetnice in svetniki sprejeli.

Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti, je predstavilPredlog Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje.Predlog odloka so svetnice in svetniki sprejeli.

Župan Peter Dermol je predstavilPredlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOV, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli poskrajšanem postopku. V Upravi Mestne občine Velenje si želimo, da bi v prihodnje še aktivneje in v večjem obsegu podprli razvoj gospodarstva ter zagotovili pogoje, s katerimi bi pritegnili več vlagateljev, ki bi delovanje v naši lokalni skupnosti prepoznali kot gospodarsko priložnost. S tem bi pospešili gospodarski razvoj, izboljšali poslovno okolje ter sodelovanje pri prestrukturiranju gospodarstva. Cilj je strukturna preobrazbagospodarstva, povečanje števila malih in srednjih podjetij, povečanje rasti produktivnosti, nova delovna mesta ter še nadaljnje uspešno pridobivanje evropskih sredstev za razvojne projekte. S spremembo odloka bomo ustanovili nov urad znotraj občinske uprave, v sklopu katerega bo delovala projektna skupina za pridobivanje nepovratnih finančnih sredstev. V to skupino se načrtuje zaposlitev mladih (pripravnikov), ki bodo imeli priložnost, da s svojosvežo energijo in inovativnim pristopom pripomorejo k temu, da se bodo oblikovali dobri projekti, s katerimi bo moč pridobiti več nepovratnih sredstev za izvedbo kakovostnih in potrebnih investicij.

Obstoječi Urad za razvoj in investicije se bo na podlagi tega odloka preoblikoval na način, da se del njegovih nalog prenese na novo ustanovljeni Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, ki bo poleg prenesenih nalog opravljal prioritetne naloge na področju gospodarskega razvoja, prestrukturiranja regije iz premogovniške v t. i. pametno regijo ter naloge na področju razvoja in evropskih projektov. Urad za razvoj in investicije se bo preimenoval v Urad za premoženje in investicije.

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021, ki ga je prav tako predstavil župan Peter Dermol, so svetnice in svetniki sprejeli na podlagi širše razprave.

Več o vsebini posameznih aktov vas bomo še obveščali.

Seja se je zaključila ob 11. uri.

Prijazen pozdrav,Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!