Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP) in skladi zasebnega kapitala uspešni pri lastninskem financiranju

Naložbeni program za lastniško financiranje slovenskih podjetij (SEGIP – Slovene Equity Growth Investment Programme) v višini 100 milijonov evrov je nastal leta 2017 na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Polovica sredstev je bila namenjena za vplačilo v sklade zasebnega kapitala, ki bi jih upravljali slovenski upravljalci, s čimer se je spodbujalo razvoj tega trga v Sloveniji.

Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP) in skladi zasebnega kapitala uspešni pri lastninskem financiranju

Naložbeni program za lastniško financiranje slovenskih podjetij (SEGIP – Slovene Equity Growth Investment Programme) v višini 100 milijonov evrov je nastal leta 2017 na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Polovica sredstev je bila namenjena za vplačilo v sklade zasebnega kapitala, ki bi jih upravljali slovenski upravljalci, s čimer se je spodbujalo razvoj tega trga v Sloveniji. V okviru objavljenega razpisa za izbor skladov je EIF partnerski pogodbi sklenil z upravljavcema ALFI PE d.o.o. in Generali Investments d.o.o., ki sta poleg sredstev SID banke in EIF uspela angažirati še dodatna vplačila v omenjena sklada s strani zasebnih vlagateljev doma in v tujini. SEGIP je tako pomembno prispeval tudi k mobilizaciji dodatnih zasebnih sredstev, ki bodo skladno z naloženima politikama navedenih skladov pretežno namenjena krepitvi kapitalske moči slovenskih podjetij v fazi rasti.

Program SEGIP je namenjen lastniškemu financiranju slovenskih malih in srednje velikih podjetij ter mid-cap podjetij, ki lahko s svežim kapitalom, povezanostjo z upravljavcem sklada in možnimi strateškimi povezavami z drugimi (sestrskimi) podjetji v portfelju sklada povečujejo prihodke, se širijo na druge trge, vlagajo v razvoj in širijo ponudbo (tako kvantitativno kot kvalitativno), izvajajo strateške prevzeme, se operativno in upravljavsko reorganizirajo, poskrbijo za ustrezno nasledstvo in nadaljevanje in nadaljnjo rast poslovanja (še posebej aktualno pri starejših družinskih podjetjih), s tem pa povečujejo svojo vrednost in še posebej povečujejo dodano vrednost na zaposlenega.

EIF in SID banka sta skupaj v sklad zasebnega kapitala ALFI PE SIS vplačala 25 milijonov evrov, od tega oba po 12,5 milijonov evrov. Z vložkom SID banke se je uspelo angažirati še dodatnih 45 milijonov evrov s strani zasebnih vlagateljev, saj se je obseg sklada v mesecu novembru 2020 povečal na kar 70 milijonov sredstev. Od tega bo vsaj 75% sredstev sklada namenjenih slovenskim podjetjem v obliki lastniškega financiranja, kar predstavlja več kot 4-kratnik sredstev SID banke. V juliju 2019 je družba že sklenila prvi posel, ko je kupila večinski delež v mengeškem podjetju Trival Antene d.o.o., ki se ukvarja z izdelovanjem anten in antenskih stebrov za brezžične komunikacije HF, VHF in UHF. Prav tako je sklad Alfi PE kupil 80 % družbe Prevent & Deloza in tako postal večinski lastnik, preostalih 20 % pa obvladujejo obstoječi lastniki. Sklad Alfi PE SIS pa je podpisal SPA za prevzem in združitev vodilnih trgovskih verig trgovina za dojenčke in otroke Baby Center in Pikapoka, s ciljem, da ustvarijo regionalnega prvaka z vodilnim položajem v Sloveniji, na Hrvaškem in v Makedonije ter močno prisotnostjo v jugovzhodni Evropi. Prav tako so v zaključnih pogajanjih za vstop v lastništvo družbe na Hrvaškem in družbe v Sloveniji.

EIF in SID banka sta prav tako oba po 12,5 milijonov evrov vplačala v drugi slovenski sklad – Generali Growth Equity Fund SIS (skupaj 25 milijonov evrov), pri čemer se je z vložkom SID banke v višini 12,5 milijonov evrov uspelo dodatno mobilizirati še 40 milijonov evrov sredstev zasebnih vlagateljev (enak spekter vlagateljev kot pri skladu ALFI PE SIS). Tako je sklad v poletnih mesecih 2020 dosegel maksimalni predviden obseg v višini 65 milijonov evrov. Od tega je približno 70% sredstev predvidenih za slovenska podjetja, kar prestavlja skoraj 4-kratnih sredstev SID banke. Sklad Generali Growth SIS je konec leta 2019 izvedel svojo prvo naložbo v podjetje Eko Papir d.o.o., največjega proizvajalca ekoloških papirnatih vrečk na Hrvaškem.. Tej naložbi so se pridružile še naložba v podjetje Panorganix d.o.o., ki se ukvarja z inovativno pridelavo različnih poljščin in jagodičevja in je prepoznavno predvsem po svoji blagovni znamki solate in zelišč Živa v visokotehnološko podjetje LIT Tranzit d.o.o., ki razvija in integrira inteligentne rešitve na področju javnega transporta in mobilnosti, ter v podjetje Paradajz d.o.o., pridelovalca visoko kakovostnega paradižnika in nosilca blagovne znamke paradižnika LUŠT.

S tem pozivamo slovenska podjetja, da so sredstva v obliki lastniškega kapitala še na razpolago, ki jih lahko pridobite pri Alfi PE SIS in pri Generali Growth SIS.

Preostalih 50 milijonov evrov v programu SEGIP je namenjenih za lastniško in kvazi lastniško financiranje perspektivnih slovenskih podjetij preko aktivnosti so-investiranja (24 milijonov evrov) ter aktivnosti investiranja v katere koli sklade zasebnega kapitala (najmanj 20 milijonov evrov), ki imajo v svoji naložbeni strategiji predvidene naložbe v slovenska podjetja in jih EIF smatra za primerna. Preko teh dveh aktivnosti si SID banka prizadeva generirati dodatna sredstva za slovenska podjetja, vsaj v višini 2-kratnika vplačanih sredstev SID banke. Tako sta se v sklopu aktivnosti so-investiranja že dokapitalizirali dve slovenski podjetji (s kar 4-kratnikom sredstev SID banke), in sicer eno iz energetskega sektorja (gre za podjetje, ki se ukvarja z energetskimi prihranki) in drugo iz digitalnega sektorja. V sklopu druge aktivnosti pa se je podpisala zaveza za vplačilo v sklad, ki bi naj vsaj 10 milijonov evrov sredstev investiral v dve slovenski podjetji (od tega bo SID banka prispevala le 5 milijonov evrov).

###

SEGIP (Slovene Equity Growth Investment Programme)

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka) ter Evropski investicijski sklad (EIF) sta vzpostavila svoj prvi, 100 milijonov evrov obsežen naložbeni program “Slovenski naložbeni program kapitalske rasti - SEGIP” v letu 2017. Cilj programa je z lastniškim financiranjem podpreti slovenska inovativna in hitro rastoča mala in srednje velika podjetja, mid-cap podjetja z do 3000 zaposlenimi ter ustvarjanje novih delovnih mest v Sloveniji. Program je podprl Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), ki predstavlja jedro Naložbenega načrta za Evropo.

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, ki skupaj s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji upravlja 1,025 milijoni evrov sredstev v upravljanju. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednje velika podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Več informacij: https://ggef.generali-investments.si/

Sklad zasebnega kapitala ALFI PE SIS je največji sklad zasebnega kapitala s sedežem v Sloveniji. Skladno z naložbeno politiko sklad investira pretežno v slvoenska mala, srednje velika ter mid-cap podjetja s potencialom za rast, razvoj in internacionalizacijo poslovanja. Sklad je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v slodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Več informacij: https://www.aplfipe.si

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka, v 100 odstotni lasti države, katere ključna naloga je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo preko opravljanja finančnih storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev s strani zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod "tržnimi", oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali morebitni poslovni finančni posredniki.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!