Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

S 15. seje občinskega sveta

Radovljiški občinski svet je zaradi epidemije covid-19 tudi tokrat zasedal v Linhartovi dvorani. Svetniki so na današnji seji sprejeli proračuna občine za leti 2021 in 2022.

S 15. seje občinskega sveta

Radovljica, 16. december 2020 – Radovljiški občinski svet je zaradi epidemije covid-19 tudi tokrat zasedal v Linhartovi dvorani. Svetniki so na današnji seji sprejeli proračuna občine za leti 2021 in 2022.

Na oba proračuna so svetniki vložili pet amandmajev, od katerih je bil en nepravilen, en med sejo umaknjen, dva nista bila sprejeta, na en amandma svetnika Maksimiljana Kalana pa je župan vložil svoj amandma, ki je bil tudi sprejet. Z njim se 10 tisoč evrov zagotovi za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika Posavec - Otoče, vključno s komunalno opremo. Sama izvedba gradnje, ki jo je z amandmajem predlagal svetnik, pa zaradi dolgotrajnih postopkov priprave projektne dokumentacije in pridobivanja zemljišč ni izvedljiva že v prihodnjih dveh letih. Župan je vložil še amandma, s katerim je povzel predlog svetnice Vojke Jesenko. Tudi ta amandma so svetniki sprejeli, z njim pa se za zagotovi 100 tisoč evrov za cesto Lesce - Hlebce – Begunje, na ta račun pa se zamakne sanacija občinskih cest po zaključku nadgradnje železniške proge.

V proračunu za leto 2021 je načrtovanih 21,9 milijona evrov prihodkov in 25,1 milijona evrov odhodkov, za leto 2022 pa približno 20 milijonov evrov prihodkov in 21,7 milijona evrov odhodkov. Ocenjen prenos neporabljenih sredstev iz letošnjega proračuna znaša 936 tisoč evrov. V letu 2021 je predvidena namenska zadolžitev za 2,3 milijona, v letu 2022 pa za 1,7 milijona evrov za v proračunu planirane investicije. Predvideni investicijski odhodki v letu 2021 predstavljajo približno 47 odstotkov vseh, v letu 2022 pa 38 odstotkov.

Med večjimi investicijami, ki so vključene v oba proračuna, so:

izgradnja cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS za infrastrukturo ob zaprtju železniške proge Kranj – Jesenice,

sofinancirane investicije, to so izgradnja kanalizacije na Spodnjem Lancovem, gradnja kolesarskih povezav v občini in rekonstrukcija kopališča Radovljica,

začetek izgradnje komunalne infrastrukture na območju regijskega reševalnega centra,

nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture v Kamni Gorici,

obnova ceste za Verigo in cestnega odseka Špar – Filipič in

obnova strehe na Kovaškem muzeju v Kropi.

Občinska proračuna sta deloma pripravljena kot participativna - pri odločanju o porabi proračunskih sredstev za projekte v višini 150 tisoč evrov v vsakem letu so sodelovali tudi občani. Skupaj bo v obeh letih izvedenih 25 izglasovanih projektov. Občani so oddali 108 predlogov projektov, izmed katerih se jih je 65 uvrstilo na glasovanje. Pri glasovanju pa je sodelovalo dobrih 30 odstotkov upravičencev.

Po programski klasifikaciji je največji delež proračuna namenjen področju promet, prometna infrastruktura in komunikacije (v letu 2021 25 in v letu 2022 16 odstotkov), izobraževanju (v letu 2021 17 in v letu 2022 20 odstotkov), sledijo področje kultura, šport in nevladne organizacije (v letu 2021 13 in v letu 2022 18 odstotkov), lokalna samouprava (v letu 2021 9 in v letu 2022 11 odstotkov), varovanje okolja in naravne dediščine (v letu 2021 9 in v letu 2022 4 odstotke), področje prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (v letu 2021 8 in v letu 2022 7 odstotkov) in socialno varstvo (v obeh letih 5 odstotkov). Nižje deleže imajo področja gospodarstvo, servisiranje javnega dolga, skupne administrativne službe in splošne javne storitve, obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, politični sistem, zdravstveno varstvo, intervencijski programi in obveznosti, ekonomska in fiskalna administracija, trg dela in delovni pogoji, pridobivanje in distribucija energetskih surovin, zunanja politika in mednarodna pomoč ter notranje zadeve in varnost.

Na Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika so svetniki v razpravi podali več pripomb, tudi v imenu krajanov in predvsem na račun prometne ureditve. Zato je občinski svet na predlog župana izglasoval, da se osnutek odloka umakne in o njem niso glasovali.

Osnutek OPPN je sicer v javni razgrnitvi še do 28. decembra 2020. Zaradi ukrepov za preprečitev širjenja epidemije je objavljen v digitalni obliki na spletni strani Občine Radovljica, kjer so objavljene tudi informacije glede možnega ogleda v prostorih Krajevne skupnosti Brezje. Območje OPPN obsega jedro Brezij s kompleksom svetišča. To je območje Cerkve Marije Pomagaj – Bazilike, Frančiškanskega samostana, obeh trgov pred cerkvijo, zunanjega oltarja, Plečnikovega parka, novega parka, parkirišča ter nekaterih obstoječih in novih objektov. OPPN določa dopustne gradnje in namembnosti območja. Od novih gradenj je predvidena predvsem gradnja dvorane pod terenom, nadzidava in dozidava muzeja jaslic, nadzidava romarskega doma, novogradnja na mestu praznega objekta Brezje 76 ob vstopu v park in pripadajočega gospodarskega objekta. Med parkom in cesto sta predvidena dva nova objekta za storitvene dejavnosti. Predvidena je tudi rekonstrukcija ceste z ureditvijo prometnega režima. Travnik v območju zelenih površin se uredi kot park. Za del območja, predvsem ureditev skupnih površin, je predvidena izvedba arhitekturnega natečaja.

Izdelavo načrta in potrebnih strokovnih podlag financira Slovensko Marijino narodno svetišče Brezje, ki je pobudnik izdelave OPPN, za del, ki predstavlja javne površine, pa se sredstva namenja iz proračuna Občine Radovljica.

Povprečne gradbene cene stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, ki jih država in občine lahko uporabljajo za določanje vrednosti nepremičnin do 10 tisoč evrov brez cenitve, bodo v letu 2021 zaradi uskladitve s povprečnim indeksom cen za stanovanjsko gradnjo višje za 2 odstotka. Za 1,5 odstotka pa bo višja vrednost točke za izračun občinske takse, upoštevajoč napoved inflacije za leto 2021, ki jo je v okviru letošnje jesenske napovedi gospodarskih gibanj pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj.

Svetniki so potrdili še akcijski načrt ukrepov trajnostnega turizma v občini Radovljica. Ker so ga začeli pripravljati v decembru 2019 in ga nato dopolnjevali in usklajevali z deležniki, se nanaša na obdobje od 2019-2022. Akcijski načrt vsebuje ukrepe za izboljšanje trajnostnega turizma v destinaciji. Zajema tista področja, kjer je destinacija najbolj šibka in na katerih je potrebno izboljšanje stanja. V letošnjem letu je Občina Radovljica vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma in uspela pridobiti zlati znak, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija. Akcijski načrt vsebuje pripombe Slovenske turistične organizacije v postopku evalvacije za pridobitev trajnostnega znaka. Občina je bila najbolje ocenjena na področju kulture in tradicije, kjer je prejela vse možne točke, najslabše pa na področje okolja in podnebja.

Občinski svet je za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v Kranju predlagal Nino Pohar in Dušana Levstika.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!