Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Sprejet dvoletni proračun Občine Izola

Temeljni akt pripravljen v sodelovanju z občani ter predstavniki strank in list v občinskem svetu

Sprejet dvoletni proračun Občine Izola

Temeljni akt pripravljen v sodelovanju z občani ter predstavniki strank in list v občinskem svetu

Izola, 18. december 2020 – Na 6. izredni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki sprejeli predlog proračuna Občine Izola za prihodnji dve leti, ki odraža prioritete na gospodarskem, socialnem in razvojnem področju občine. Na ta način bodo uresničeni določeni skupni interesi, ki bodo zvišali kakovost bivanja ljudi v lokalnemu okolju. Pri pripravi tega temeljnega akta so lahko sodelovali vsi občani, fazno je bil predlog predstavljen tudi predstavnikom vseh list in političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu. Novost predlaganega proračuna so izglasovani projekti v okviru participativnega proračuna. Občani in občanke so lahko v letošnjem letu predlagali porabo sredstev participativnega proračuna v okviru projekta Soustvarjam skupnost.

Načrt proračuna v letu 2021 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov dobrih 30,5 milijona EUR prihodkov in 29,6 milijona EUR odhodkov. Načrtovana so tudi odplačila dolgoročnih kreditov v višini 1,1 milijona EUR ter najem novega dolgoročnega kredita v višini 200.000 EUR. Nekoliko nižji je načrt proračuna v letu 2022, ki predvideva 26,6 milijona EUR prihodkov in 26,5 milijona EUR odhodkov, nekoliko nižja kot predhodno leto pa bodo tudi načrtovana odplačila dolgoročnih kreditov, v višini 979.700 EUR. Najem novega dolgoročnega kredita bo znašal 900.000 EUR. V letošnjem letu se Občina Izola ni dolgoročno zadolževala, konec novembra je bilo stanje dolgoročnih kreditov 9,6 milijona EUR.

Prihodnje leto so načrtovane investicije v vrednosti 12,3 milijona EUR, leto kasneje pa 9,6 milijona EUR. Občina sicer pričakuje v prihodnjih dveh letih sofinanciranje za investicije v višini 4,1 milijona EUR iz Evropskih skladov in 1,1 milijona EUR iz državnega proračuna. V letu 2021 so načrtovane prodaje v višini 6,8 milijona EUR, v letu 2022 pa 6,4 milijona EUR, večinoma stavbnih zemljišč.

Občani in občanke so lahko v letošnjem letu predlagali porabo sredstev participativnega proračuna v okviru projekta Soustvarjam skupnost. V ta namen je za leti 2021 in 2022 predvidenih 200.000 EURz DDV. Več o tem in nekaj središčnih projektih, ki se nanašajo na občino v širšem pomenu, je navedenih na povezavi:http://izola.si/bobnic/2020-12/(str. 3–6).

Občinski svet Občine Izola je obravnaval in sprejel tudiLetni program športa v občini Izola za leto 2021. Gre za dokument, s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva. S programom lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. Za letni program športa je zagotovljenih 1,4 milijona EUR proračunskih sredstev.

Svetniki so v prvi obravnavi razpravljali o osnutkuspremenjenega in dopolnjenega predloga Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova – Hudournik Morer. V tem območju je predvidena izgradnja novega izolskega gasilskega doma.Občina Izola si prizadeva izboljšati stanje na področju delovanja ter opremljenosti prostovoljnih gasilskih društev in v dvoletnem proračunu namenja 1,5 milijona EUR za pripravo dokumentacije in izgradnjo novega gasilskega doma PGD Izola. V objektu so predvideni tudi prostori civilne zaščite občine in Gasilske zveze Izola. Po pridobitvi vseh smernic nosilcev prostora bo osnutek odloka javno razgrnjen za čas 30 dni.

Obenem je Občinski svet v prvi obravnavi razpravljal ospremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta (ZN) Livade I. Nanašajo se na območje med Južno cesto, Ulico Zvonimira Miloša, Ulico Ivana Regenta in Kajuhovo ulico. Po ZN bi moral na tistem mestu stati večstanovanjski objekt s parkovnimi površinami in igriščem. Zaradi neprimerne pozidave in rabe sosednjih zemljišč ter neskladja med dvema veljavnima aktoma so spremembe nujne. Rešitev obstoječe problematike vključuje izgradnjo objekta za mlade družine, otroškega igrišča, zelenih površin in dodatnih parkirnih mest za stanovalce omenjene stavbe, ki jih Občina načrtuje s Stanovanjskim skladom RS. Namen rešitve je ustvariti prostor, ki bo funkcionalen in usklajen z obstoječo pozidavo.Po pridobitvi vseh smernic nosilcev prostora bo osnutek odloka javno razgrnjen za čas 30 dni.

Svetniki so v nadaljevanjudrugič obravnavali in sprejeli predlog Strategije razvoja turizma v Občini Izola za obdobje 2021–2025. Delovna skupina, ki jo je imenoval župan za pripravo dokončnega besedila strategije, se je novembra sestala trikrat. V povezavi s pripombami, predlogi in mnenji, podanimi na 11. seji OS, v javni razpravi in na treh sejah delovne skupine sta bili dopolnjeni besedili strategije in akcijskega načrta, prav tako so bili podani odgovori na zastavljena vprašanja. Na svoji zadnji seji so člani komisije potrdili dokončno besedilo strategije in predlagali županu obravnavo na decembrski seji OS. Obenem so sprejeli sklep, v katerem predlagajo županu imenovanje komisije, ki bo spremljala uresničevanje strategije in njeno časovno dinamiko.

Občinski svet jev prvi obravnavi razpravljal o predloguSprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola. S strani predstavnikov list Izola prihodnosti ter Izolani in stranke Levica je bila junija letos podana pobuda za spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na obliko in način izvedbe seje občinskega sveta. Podana je bila tudi pobuda občinske svetnice Agnese Babič, da se v poslovnik vnesejo spremembe, ki se nanašajo na italijansko narodno skupnost (poimenovanje). Predlog je bil podan v 30-dnevno obravnavo članom občinskega sveta.

Nadzorni odbor Občine Izola je predlagal svetnikomimenovanje zunanje strokovnjakinje za pomoč pri nadzoru, mag. Polone Pergar Guzaj. Občinski svet je predlog potrdil. Državna notranja revizorka bo pregledala področje pridobivanja premoženja Občine in razpolaganja z njim v obdobju 2018–2020.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!