Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SPS: P7R 2020 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih

Podjetja, ki so locirana na enem izmed PROBLEMSKIH območjih z visoko brezposelnostjo ali OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2020 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji tudi v letu 2021 dostopati do zelo ugodnega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.

SPS: P7R 2020 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih

Podjetja, ki so locirana na enem izmedPROBLEMSKIH območjih z visoko brezposelnostjo ali OBMEJNIH problemskih območijimajo možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okvirurazpisa P7R 2020 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Slovenijitudi v letu 2021 dostopati do zelo ugodnega mikrokreditav višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) jedne 31.12.2020 v Uradnem listu RS št. 204/2020 in na spletni strani SPS, objavil javni razpis P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.Razpis P7R 2020 je namenjen najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja locirana na enem izmed problemskih ali obmejnih problemskih območij, ki so predstavljena v nadaljevanju:

Javni razpis P7R najdete tukaj ›

Postopek pridobitve mikrokreditav višini od 5.000 do 25.000 EUR/podjetjejeHITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca IZREDNO UGODEN.Ugodnosti so še posebej izrazite v:

nižjih zahtevah po zavarovanjunižji obrestni meri (pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meriročnosti kredita do 60 mesecevmožnosti koriščenja moratorija do 6 mesecevkredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EURstroški kredita se ne zaračunavajo

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območjuki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecevki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Podjetja,ki imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje,lahko vlogo oddajo s prilogami na ePortal SPSa na naslednje prijavne roke:

01.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 01.09.2021 in 01.10.2021.

JAVNI RAZPIS P7R 2020 najdete tukaj ›

V okviru razpisa P7R 2020 je skupno razpisanih7,9 mio EUR sredstevin zadostuje za podporo okoli320 mikro, malih in srednje velikih podjetij, katerim želi SPS neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast MSP-jev na enem izmed problemskih ali obmejnih problemskih območij.

Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov za podjetja iz problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ali obmejnih problemskih območjih, je cilj ukrepa tudi ohraniti delovna mesta v tovrstnih območjih oz. spodbuditi nastanek novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi v tovrstnih območjih.

Vir:Slovenski podjetniški sklad >>

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!