Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

S 24. seje občinskega sveta

Radovljiški občinski svet je na današnji seji sprejel spremembo proračuna za leto 2018. Svetnik LKS Brane Fajfar je predlagal umik te točke, ker ni priložen letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, ki ga kot sestavni del proračuna določa odlok o občinskih cestah. Vendar je Statutarno pravna komisija ugotovila, da je ta plan vsebinsko vključen v proračun, tako da je predlagana sprememba proračuna zakonita. Na predlog komisije pa bo plan kot poseben dokument in sestavni del proračuna pripravljen ob naslednjem rebalansu proračuna.

S 24. seje občinskega sveta

Radovljica, 20. december 2017 – Radovljiški občinski svet je na današnji seji sprejel spremembo proračuna za leto 2018. Svetnik LKS Brane Fajfar je predlagal umik te točke, ker ni priložen letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, ki ga kot sestavni del proračuna določa odlok o občinskih cestah. Vendar je Statutarno pravna komisija ugotovila, da je ta plan vsebinsko vključen v proračun, tako da je predlagana sprememba proračuna zakonita. Na predlog komisije pa bo plan kot poseben dokument in sestavni del proračuna pripravljen ob naslednjem rebalansu proračuna.

Proračun za leto 2018 je bil sprejet že konec leta 2016, v dveh letih pa so se izhodišča za sestavo proračuna spremenila, tako zakonske podlage kot dinamika izvajanja projektov. V proračun za leto 2018 je vključena tudi ocena pozitivne razlike med prihodki in odhodki. Tako je načrtovanih približno 19,1 milijona evrov prihodkov in 22,6 milijona evrov odhodkov. Razlika bo pokrita z najemom dolgoročnega kredita za investicije v višini približno 2,5 milijona evrov in s prenosom ocenjenega presežka v letu 2017 v višini 950 tisoč evrov.

Prihodki in odhodki se zvišujejo za približno 4,9 milijona evrov. Prihodki bodo višji na račun upoštevanja povečane primerne porabe, komunalnih prihodkov, načrtovane prodaje zemljišča za vzpostavitev lesno predelovalnega centra in nepovratnih sredstev. Odhodki pa se v največji meri zvišujejo za investicije v komunalno infrastrukturo ter investicije in projekte na področju kulture in športa. Za tekočo porabo bo namenjenih 52 odstotkov, za investicijske odhodke pa 48 odstotkov proračuna.

Večje načrtovane investicije v letu 2018 so dokončanje in vzpostavitev delovanja nove knjižnice, energetska sanacija vrtca v Radovljici, izgradnja pločnika ob Cesti na Jezerca v Radovljici,

zamenjava strehe na Klinarji hiši v Kropi in obnova cestne infrastrukture.

Župan je predlagal sprejem amandmaja, s katerim bi v proračunu zagotovili 448 tisoč evrov za nakup 37 parkirnih mest v garažni hiši na Vurnikovem trgu, ki jih mora občina še zagotoviti za pridobitev uporabnega dovoljenja za novo knjižnico. Odbor za finance se z amandmajem ni strinjal in je predlagal, da se izkoristijo vse druge možnosti za uspešno pridobitev uporabnega dovoljenja, tudi s spremembo trenutnega gradbenega dovoljenja, ki nalaga občini nakup teh parkirnih mest. Župan je pojasnil, da bi sprememba gradbenega dovoljenja, če bi bila možna, selitev knjižnice v nove prostore zamaknila še za eno leto. Občinski svet je po daljši razpravi s pomisleki o smiselnosti nakupa in visoki kupnini amandma sprejel.

Sprejete tretje spremembe in dopolnitve prostorskega reda občine na pobude fizičnih in pravnih oseb obsegajo spremembe namenske rabe in določil odloka. Pretežno gre za spremembe namenske rabe iz kmetijskih ali gozdnih zemljišč v zemljišča za poselitev, nekaj pa je tudi sprememb območij za poselitev v kmetijska ali gozdna zemljišča oziroma uskladitev opredelitve v prostorskem redu z dejansko rabo. Spremembe se nanašajo na celotno območje občine. Sprejet je bil tudi amandma, ki ga je predlagal župan na vsebinsko pobudo svetnika SDS Marka Toplaka. Z amandmajem je bil izločen 40. člen predlaganih sprememb, ki je do uveljavitve občinskega podrobnega prostorskega načrta na zemljišču v Predtrgu dopuščal izvedbo objektov za obstoječe dejavnosti vrtnarije ob upoštevanju odmikov za nove stavbe najmanj štiri metre od meja sosednjih parcel.

Svetniki so sprejeli tudi občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže, ki predvideva razširitev ceste z ločenim pločnikom in deloma kolesarskim pasom ter območje umirjenega prometa v Novi vasi. Ker so z načrtom, upoštevajoč omejitve v prostoru, predvidene tudi mešane površine za pešce in kolesarje, ki prehajajo z ene strani cestišča na drugo, je Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja predlagal recenzijo idejne zasnove, predvsem z vidika varnosti in ekonomičnosti, na podlagi katere bo izdelan načrt za izvedbo. Občinski svet je pripravo recenzije potrdil s sklepom.

Na podlagi elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so ga potrdili svetniki, bodo cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode od 1. januarja 2018 nekoliko nižje. Razlog je v nižjih stroških amortizacije javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Stroški čiščenja in odvajanja odpadnih voda bodo za povprečne uporabnike kanalizacije nižji za 1,7 odstotka, za uporabnike greznic in malih čistilnih naprav pa za 0,2 odstotka.

Sedanje najvišje najemnine grobov in cene pokopaliških storitev, s katerimi morajo upravljalci pokriti stroške urejanja pokopališč, vzdrževanja objektov ter potrebne investicijske posege in so potrjene s sklepom občinskega sveta, tudi v letu 2018 ostajajo nespremenjene.

Vrednost točke za izračun občinske takse bo v letu 2018 višja za 1,9 odstotka. Povišanje ustreza napovedi inflacije za leto 2018.

Povprečne gradbene cene stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč pa bodo v letu 2018 usklajeni s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki znaša 2,34. Povprečne gradbene cene stanovanj in stroške komunalnega urejanja občine lahko uporabljajo za določanje vrednosti nepremičnin brez cenitve, vendar le do vrednosti 10 tisoč evrov.

Manca Šetina Miklič, T: 04 537 23 23, M: 041 695 041, E:manca.setina-miklic@radovljica.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!