Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

26. seja Sveta Mestne občine Velenje (6. 2. 2018)

Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 26. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 26. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 25. seje.

Poslovanje in vizijo razvoja družbe Premogovnik Velenje, d. o. o., je predstavil generalni direktor mag. Ludvik Golob. Svetnice in svetniki so sprejeli Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnih dogajanj v Premogovniku Velenje. Več o vsebini sklepa vas bomo še obveščali.

Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje (imenovana Mersad Dervišević in Darja Štraus) je predstavil vodja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja. Svetnice in svetniki so predlog sklepa podprli.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje, v katerem smo člene pravilnika na podlagi preteklih izkušenj dopolnili oz. spremenili. Zaradi hitrejšega ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za vpis je zaželeno, da starši ob oddaji vpisne dokumentacije predložijo dokazilo, da ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta, s čimer izkažejo pogoje za vpis otroka v vrtec. Oblikovanje oddelkov za naslednje šolsko leto se lahko na ta način izvede hitreje, če so ob oddaji vpisne dokumentacije že preverjeni pogoji za vpis.

Prav tako smo, zaradi lažjega oblikovanja oddelkov in lažje organizacije kadra, prestavili javni vpis v vrtec že na mesec marec. Zaradi varstva osebnih podatkov se je pokazala potreba tudi po spremembi dokazil, ki jih prilagajo starši v sklopu kriterijev za odločanje, predvsem namesto pogodb o zaposlitvi, se bodo prilagala potrdila. Starši morajo pri oddaji vpisne dokumentacije izkazati potrebo po izmenskem varstvu s potrdilom delodajalca o izmenskem delu. Prav tako starši pri oddaji vpisne dokumentacije priložijo dokazila, s katerimi izkažejo doseženo število točk po kriterijih za odločanje. Zaradi lažjega zaključevanja oblikovanja skupin se določi tudi 30 dnevni rok za sporočanje sprememb, ki se nanašajo na določitev točk iz kriterijev. Spremembe pravilnika so svetnice in svetniki potrdili.

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 in Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje je predstavila vodja Kabineta župana mag. Saša Sevčnikar.

Razlog za spremembo Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje je manjša vsebinska dopolnitev veljavnega pravilnika. Javni razpis o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, ki smo ga do sedaj objavljali vUradnem listu Republike Slovenije, bo s sprejetjem novega pravilnika objavljen le v Uradnem vestniku Mestne občine Velenjein na krajevno običajen način.

Javni razpis bo zaradi sprejetja proračuna za leti 2018 in 2019 odprt 2 leti, in sicer od dneva objave razpisa do predvidoma 30. 11. 2019. Predlog sprememb pravilnika so svetnice in svetniki podprli.

Vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik je predstavil Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2017 in

Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021.

Predlagani Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021 nadomešča pravilnik za obdobje 2010 do vključno 2017, ki se mu je z lanskim letom iztekla veljavnost.

Po veljavni zakonodaji morajo lastniki obstoječih objektov, ki nimajo urejenega čiščenja odpadne vode (nimajo niti greznice), le-to zagotoviti najkasneje do 31. decembra 2021, ostali obstoječi objekti pa najkasneje ob prvi rekonstrukciji.

V Mestni občini Velenje želimo pospešeno nadaljevati z zagotavljanjem enakih standardov varovanja okolja tudi na območjih, kjer javna kanalizacija ne bo zgrajena in morajo ustrezno čiščenje zagotoviti lastniki objektov sami. Z namenom izboljšanja obstoječega stanja okolja se je Mestna občine Velenje že pred leti odločila, da z nepovratnimi finančnimi sredstvi pomaga lastnikom obstoječih stanovanjskih objektov na območjih razpršene gradnje zgraditi male komunalne čistilne naprave.

Z novim pravilnikom še vedno predvidevamo, da bomo sofinancirali tisoč evrov za vsako novogradnjo male komunalne čistilne naprave v obstoječe objekte.

V Mestni občini Velenje je na območju, kjer gradnja javne kanalizacije ni obvezna, še okoli 1.000 stanovanjskih objektov, ki bodo morali odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode urediti z vgradnjo individualnih malih komunalnih čistilnih naprav.

Svetnice in svetniki so se seznanili s končnimi poročili Nadzornega odbora Mestne občine Velenje o nadzoru poslovanja GŠ Fran Korun Koželjski Velenje za leto 2016, o nadzoru poslovanja OŠ Šalek za leto 2016, o nadzoru razpisa zdravstva in sociale za leto 2016, ki jih je predstavil predsednik nadzornega odbora Anton Žove.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi z nekaterimi drugimii poročili, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 26. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Seja je bila končana ob 12. uri.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijateljiNazaj

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!