Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Občinski prostorski načrt odpira možnosti za trajnostni prostorski razvoj

Izola, 6. julij 2018 – Na včerajšnji 29. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki v prvi obravnavi sprejeli dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta občine Izola. Potrjen je bil tudi predlog rebalansa proračuna in v drugi obravnavi sprejet odlok o turistični taksi.

Izola, 6.julij 2018– Na včerajšnji 29. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki v prvi obravnavi sprejeli dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta občine Izola. Potrjen je bil tudi predlog rebalansa proračuna in v drugi obravnavi sprejet odlok o turistični taksi.

Svetniki so uvodoma potrdili uradno prečiščeno besediloposlovnika občinskega svetain po skrajšanem postopku sprejelirazveljavitev Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola, saj so bila njegova določila smiselno vključena v spremenjen statut in poslovnik Občinskega sveta Občine Izola.

Občinski svet je obravnaval in sprejel dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta krovnega prostorskega akta v prvi obravnavi.Razlogi za pripravo OPNso starost obstoječih prostorskih sestavin družbenih planov ter spremenjen družbeni, ekonomski in pravni sistem. "S tem se daje nove možnosti občini za trajnostni prostorski razvoj ter možnosti sanacije degradiranih ali danes ne optimalno izkoriščenih in urejenih območij. Odločilna je prav lega ob morju in s tem povezane priložnosti in izzivi," je poudarilMarko Starman, vodja Urada za prostor in nepremičnine. OPN določa območja in usmeritve, ki so pomembna za razvoj občine, poleg tega obravnava tudi številne vloge posameznih pobudnikov za spremembe pogojev gradnje ter razvojne pobude na posameznih zemljiščih. Krovni prostorski dokument bo nadomestil obstoječa družbena plana Občine Izola iz leta 1986 in ukinil prostorske ureditvene pogoje, ki jih bodo nadomestili prostorski izvedbeni pogoji.Gradivodopolnjenega osnutka OPNbo po izvedbi postopka Celovite presoje vplivov na okolje, predvidoma konec leta, ustrezno dopolnjeno in javno razgrnjeno za čas 60 dni.V nadaljevanju so svetniki potrdili predlogrebalansa proračuna Občine Izola za leto 2018, ki izhaja iz potreb po uskladitvi finančnega plana in zaradi uskladitve možnosti sofinanciranja projektov. V njem so med drugim predvidena sredstva za nakup veslaškega čolna v višini 11.500 evrov za veslačico veslaškega kluba ArgoIlario Machi, ki je izpolnila normo za nastop na mladinskih olimpijskih igrah oktobra letos v Buenos Airesu.Občinski svet je obravnaval in sprejel predlog sklepa orazporeditvi preteklih presežkovvrtca Mavrica v višini dobrih 35.000 evrov za investicijsko vzdrževalno delo in nakup opreme ter Centra za kulturo, šport in prireditve v enaki višini za investicijske namene.Prav tako so se svetniki seznanili s poročilom o rednireviziji poslovanja zdravstvenega doma v letu 2017iz katerega je razvidno, da ni bilo večjih nepravilnosti pri poslovanju javnega zavoda. V drugi obravnavi so sprejeliOdlok o turistični taksi v občini Izola, ki predvideva zmerno povišanje turistične takse v višini 26 %. Sledilo je odločanje o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem.Svetniki so potrdili tudi spremembiodloka o občinskem pristaniščuinElaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih službiz maja 2018 s predlagano ceno za storitev 24-urne dežurne službe. Potrjen je bil tudisklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanjeza lokalne volitve 2018 v Občini Izola.

Lep vikend vam želim,Martina Miklavčič ŠumanskiPodsekretar za področje kadrov in komuniciranjeSottosegretario-Addetto alla gestione del personale ed alle relazioni con il pubblicoOBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLAKabinet župana - Ufficio del sindacoSončno nabrežje 8 - Riva del Sole 86310 Izola - Isola

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!