Categories
Politika

Predsednica SD Tanja Fajon nadaljuje turnejo Slišimo vas v Postojni

Predsednica SD Tanja Fajon bo v petek 3. septembra 2021, v okviru turneje Slišimo vas obiskala Postojno, kjer se bo srečala s tamkajšnjimi prebivalci.  

»Čas je za nov začetek. Čas je za spremembe. Začeti moramo sodelovati in delati drugače. Drugače od te in od prejšnjih vlad, da Slovenija uresniči svoje potenciale. Zato želim slišati pričakovanja, ideje, skrbi in predloge ljudi. Verjamem namreč, da lahko le bolje povezani in z novimi cilji, ki naslavljajo potrebe ljudi, Slovenijo skupaj peljemo naprej«, je prepričana predsednica SD Tanja Fajon.

Dogodek Slišimo vas bo potekal med 17. in 19. uro na Titovem trgu (MOŽNOST SNEMANJA IZJAV ZA MEDIJE OB 17:00 IN FOTOTERMIN)

Turneja Slišimo vas se je junija začela v Mariboru in nadaljevala v Velenju, Piranu, Kopru, Novem mestu, Ptuju, Murski Soboti in Celju. Nadaljevala se bo v Žalcu, Postojni in Novi Gorici  ter v drugih slovenskih krajih.

Več o turneji je na povezavi:  https://socialnidemokrati.si/slisimovas/

PR: Služba SD za odnose z javnostmi

Categories
Gospodarstvo Politika

Svet EU je potrdil slovenski predlog Načrta za okrevanje in odpornost

Slovenski predlog Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki je podlaga za črpanje sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost NextGenEU, je tudi uradno potrjen na Svetu EU. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru NOO do leta 2026 načrtuje neposredno alokacijo v višini 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb na sedmih različnih vsebinskih področjih.

Instrument nam omogoča poleg mikro, malih in srednjih podjetij podpreti tudi velika podjetja, vključujoč podjetja na zahodni regiji. Poudarek pa bo na močnih investicijskih spodbudah za podjetja, vsebinska področja, ki jih ministrstvo načrtuje za sofinanciranje naložb, pa so sledeča:

  • Energetska učinkovitost v gospodarstvu v višini 5 milijonov evrov;
  • Krožno gospodarstvo v višini 20 milijonov evrov;
  • Spodbujanje kapacitet za domačo predelavo lesa v višini 28 milijonov evrov;
  • Digitalna transformacija gospodarstva v višini 56,5 milijonov evrov;
  • Raziskave, razvoj in inovacije v višini 80 milijonov evrov;
  • Dvig produktivnosti, prijazno okolje za investitorje v višini 157,5 milijonov evrov;
  • Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino v višini 80 milijonov evrov.

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je reformni instrument, s katerim bomo gospodarstvu ponudili roko za doseganje:

– večje dodane vrednosti in konkurenčnosti;

– visokotehnološke opremljenosti;

– prestrukturiranja v bolj odporne sisteme;

– dvojnega, to je zelenega in digitalnega prehoda.

Ukrepe bomo skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije ter Slovenskim podjetniškim skladom razpisali najkasneje v prvem in drugem kvartalu leta 2022, pogodbe s podjetji morajo biti sklenjene do leta 2024, izplačila pa se bodo izvajala do prve polovice leta 2026. 

Letošnjo jesen bo ministrstvo predstavilo celovito kampanijo, kjer bodo predstavljeni pogoji in merila za podporo projektom, s ciljem boljše priprave na začetek lansiranja novih ukrepov.

Zdaj je torej čas za ponovno rast in krepitev gospodarstva ter za transformacijo v bolj odporne sisteme.

PR Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Categories
Politika Splošno

Minister Vizjak na ministrskem srečanju v Londonu na temo priprav na podnebno konferenco – COP26

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se, na povabilo predsedujočega 26. zasedanju pogodbenic Konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP26) Aloka Sharme, udeležuje dvodnevnega ministrskega srečanja, ki služi pripravam in zbližanju stališč različnih regionalnih skupin in pogodbenic Pariškega sporazuma pred zasedanjem pogodbenic novembra v Glasgowu.

V ospredju zasedanja so ključne teme, ki so na pogajalski agendi za COP26, med drugim oblikovanje pravil za mednarodne ogljične trge (6. člen) in s tem dokončanje Knjige pravil (Rulebook) za izvajanje Pariškega sporazuma, financiranje, prilagajanje na podnebne spremembe, izgube in škode ter krepitev ambicij za dosego cilja 1,5 stopinje Celzija. Ministrskega zasedanja se udeležujejo ministri in visoki predstavniki iz več kot 40 držav, med drugim Argentine, Avstralije Brazilije, Egipta, Indije, Kitajske, Kolumbije, Kostarike, Japonske, Kenije, Rusije, Južne Afrike, Južne Koreje, Turčije, Združenih Arabskih Emiratov in ZDA. Poleg Slovenije se s strani EU držav srečanja udeležujejo tudi Nemčija, Francija, Italija, Danska, Poljska, Švedska, Španija in Evropska komisija. Minister mag. Vizjak, kot predsedujoči Svetu EU, na srečanju zastopa in podaja stališča v imenu EU in njenih članic.

Zasedanje se je včeraj pričelo z razpravo o napredku pri krepitvi prilagajanja na podnebne spremembe, kar je ključno za uspeh v Glasgowu. Minister Vizjak je v izjavi v imenu EU poudaril, da je področje prilagajanja na podnebne spremembe ena od ključnih prioritet EU. Na področju prilagajanja, ki predstavlja drugi cilj Pariškega sporazuma, je trenutno največji izziv operacionalizacija globalnega cilja za prilagajanje opredeljenega v 7. členu. Na osnovi že sprejete Strategije za prilagajanje bo EU pod koordinacijo slovenskega predsedstva še pred zasedanjem pogodbenic v Glasgowu pripravila posebno komunikacijo na temo prilagajanja in jo po političnem sprejemu na zasedanju sveta za okolje, posredovala Sekretariatu Konvencije. Tako bo EU še naprej vodila in z zgledom spodbujala druge države k čim večjemu napredku za dosego globalnega cilja za prilagajanje. Kot so dejali ministri držav v razvoju, prilagajanje ne sme ostati zgolj prioriteta, temveč nujnost, saj gre za dva povezana vidika, kjer je potreben sočasen in vseobsegajoč pristop, pri čemer bo na uspeh na COP26 pomembno vplivalo tudi okrepljeno financiranje.

V popoldanskem delu so ministri razpravljali o krepitvi prizadevanj zmanjševanja emisij za dosego zaustavite globalnega segrevanja pod 2 oz 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Slovenija je v imenu EU poudarila, da EU z novim ambicioznejšim nacionalno določenim prispevkom (NDC) zmanjšanja emisij za 55% do leta 2030 na globalni ravni še naprej vodi in hkrati poziva ostale države, da ji sledijo. Iz izsledkov znanstvenega poročila Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) je namreč povečanje podnebnih ambicij neizogibno, če želimo zaustaviti globalno segrevanje in doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. Aktivno vključevanje vseh relevantnih sektorjev, od prometa, kmetijstva in zlasti industrije je pri tem ključno, zato EU pozdravlja aktivno vlogo Združenega kraljestva za dosego napredka v okviru sektorskih političnih kampanj na poti do Glasgowa.

Ministrsko zasedanje se danes nadaljuje z razpravo o mobilizaciji finančnih virov, pravil za izvajanje člena 6. Pariškega sporazuma in izogibanja dvojnemu štetju ter naslavljanju izgub in škod (tako imenovan loss and damage).

Slovenija si v vlogi predsedujoče Svetu EU prizadeva za uspešno zastopanje stališč EU navzven in v pogajanjih s tretjimi državami pred in tekom zasedanja v Glasgowu. Slovenija bo okrepila delovanje v smeri doseganja uspešnega rezultata Podnebne konference COP26 ter si prizadevala za dokončanje priprave in sprejetje celovite ter učinkovite Knjige pravil za izvajanja Pariškega sporazuma.

PR Ministrstvo za okolje

Categories
Gospodarstvo Politika Splošno

OBJAVLJEN RAZPIS ZA PROGRAM LIFE ZA LETO 2021

Evropska komisija je objavila razpis za program LIFE za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za štiri vsebinska področja: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod na čisto energijo.

Dokumentacijo je na voljo na spletni strani evropske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje CINEA in na portalu Funding & tender opportunities.

Razpis v primerjavi s prejšnjimi leti vsebuje kar nekaj sprememb, zato vsem potencialnim prijaviteljem priporočamo, da ga natančno preberejo.

Glede na to, da so razpisi objavljeni na spremenjeni spletni strani, opozarjamo na možnost manjših popravkov ali sprememb. Prijavitelje zato pozivamo, da redno spremljajo in pregledujejo razpise ter dokumentacijo na zgoraj omenjenih spletnih straneh. Prav tako predlagamo, da se prijavitelji, ki nameravajo v letošnjem letu prijaviti projekt, po pomoč obrnejo na nacionalne kontaktne točke za program LIFE program v Sloveniji ali pišejo na elektronski naslov life.mop@gov.si.

Program LIFE, ki se je začel leta 1992, je edini instrument financiranja na ravni EU, ki je posvečen izključno okoljskim in podnebnim ciljem. Splošni cilj programa LIFE za obdobje 2021–2027 je prispevati k premiku na čisto, krožno, energijsko učinkovito in podnebno nevtralno gospodarstvo, ki bo odporno proti podnebnim spremembam, med drugim s prehodom na čisto energijo, varovati in izboljšati kakovost okolja ter zaustaviti in preobrniti trend izgube biotske raznovrstnosti. Iz programa LIFE je bilo do sedaj sofinanciranih več kot 5000 projektov.

PR Ministrstvo za okolje in prostor

Categories
Politika Splošno

Okoljski ministri o novih svetovnih ciljih biotske raznovrstnosti in varstvu opraševalcev

Drugi dan neformalnega srečanja evropskih ministrov za okolje in podnebne spremembe v Sloveniji je razprava potekala o novem predlogu svetovnih ciljev za Globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020. Ministri so razpravljali tudi o izzivih pri skupnem okrepljenem varstvu opraševalcev in vzpostavitvi okvira za spremljanje stanja opraševalcev na ravni EU.

Predsedujoči minister mag. Andrej Vizjak je poudaril, da si Slovenija kot država z bogato naravo in najvišjim deležem območij Natura 2000 v EU prizadeva za ohranitev biotske raznovrstnosti visoko na globalni agendi, pri čemer jo podpirajo Evropska komisija in države članice EU. Minister je ob tem poudaril: »Veselimo se nadaljnjega dela tako v Svetu kot z Evropskim parlamentom in Komisijo ter na mednarodni ravni. Čas je, da ustavimo trend upadanja biotske raznovrstnosti in z ambicioznimi globalnimi cilji prispevamo k ohranitvi narave ter do leta 2030 k zavarovanju 30 odstotkov svetovnih zemljišč in oceanov ter obnovi degradiranih ekosistemov.«

 Prvi osnutek globalnega okvira za biotsko raznovrstnost do leta 2030, ki je bil objavljen 12. julija 2021, predvideva ambiciozen pristop, ki je nujen za korenito preobrazbo delovanja vlad, ekonomskih sektorjev in družbe v celoti za ustavitev upadanja biotske raznovrstnosti. Vizija do leta 2050 – živeti v harmoniji z naravo – bo dosežena s štirimi dolgoročnimi cilji ter 21 cilji in mejniki do leta 2030. Predlagano je učinkovito zavarovanje 30 odstotkov kopnega in morja na svetovni ravni, obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst ter znatno zmanjšanje onesnaževanja. Pomembno je, da rešitve, ki temeljijo na ekosistemih, prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagoditvi nanje. Znatno je treba zmanjšati in preusmeriti vse naravi škodljive spodbude in povečati investicije v varstvo biotske raznovrstnosti na vseh ravneh.

Komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je na novinarski konferenci izrazil zadovoljstvo, da je Slovenija kot predsedujoča država biotsko raznovrstnost in opraševalce uvrstila med prednostne teme. Povedal je, da je zaradi upadanja biotske raznovrstnosti ukrepanje nujno, zato si vsi skupaj prizadevajo za pripravo dobrega okvira, ki bo obravnavan na konferenci pogodbenic (COP15).

EU si prizadeva za velikopotezen nov predlog svetovnih ciljev za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in 2050 oziroma za tako imenovani globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020. Slovenija bo ob podpori partnerjev tria, Portugalske in Nemčije ter Evropske komisije izvedla vse potrebno za dosego interesov EU v teh pogajanjih. V skladu z vizijo globalnega okvira za biotsko raznovrstnost o življenju v harmoniji z naravo si bo kot predsedujoča prizadevala, da bo do leta 2050 biotska raznovrstnost cenjena, ohranjena, obnovljena in odporna ter da bo s trajnostno rabo zagotavljala ekosistemske storitve za vse ljudi.

Ministri za okolje so se na neformalnem srečanju strinjali, da prvi osnutek nove globalne strategije predstavlja dobro osnovo za zaključek pogajanj. Treba bo stremeti k skupnemu reševanju podnebne in biodiverzitetne krize. Pomembno bo vključevanje varstva biotske raznovrstnosti v druge vladne politike, ekonomske sektorje, vključno s finančnim, in družbo v celoti. V povezavi z zagotavljanjem virov za biotsko raznovrstnost so ministri poudarili, da je treba mobilizirati več virov za zagotavljanje biotske raznovrstnosti v razvitih državah in državah v razvoju. EU in države članice so v skladu z zelenim dogovorom EU pripravljene voditi z zgledom tako z zavzemanjem za ambiciozne cilje kot tudi z okrepljenim izvajanjem na nacionalni in EU-ravni.

Pogajanja o novih svetovnih ciljih se začenjajo 23. avgusta 2021 in bodo potekala do predvidenega sprejetja globalnega okvira na zaključnem delu 15. Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP15 faza 2) spomladi leta 2022.

COP15 predstavlja ključni mejnik v prizadevanju za povečanje svetovnih ambicij po skupnem prepoznavanju podnebne, biodiverzitetne kot tudi zdravstvene krize. Nekateri vzroki in rešitve vseh treh kriz so medsebojno povezani in potrebujejo usklajeno iskanje skupnih, na naravi temelječih rešitev, ki bodo omogočale doseganje ciljev trajnostnega razvoja in Agende 2030.

Slovenija kot pobudnica svetovnega dneva čebel ohranjanju opraševalcev, vključno s prostoživečimi, namenja veliko pozornosti. Ministri za okolje so zaskrbljeni zaradi upada prostoživečih opraševalcev in posledic tega za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve opraševalcev za družbo. V razpravi so ministri pokazali pripravljenost za okrepljeno varstvo opraševalcev, vključno z izboljšanjem spremljanja stanja prostoživečih opraševalcev in aktivnostmi za izboljšanje habitatov opraševalcev ter za povečanje ozaveščenosti ključnih sektorjev in družbe o pomenu aktivnega varstva.

Ob koncu se je minister zahvalil triu partnericam Nemčiji in Portugalski za ves trud in dosežke ter vso podporo pri nadaljnjem delu slovenskega predsedovanja.

*   *   *

Fotografije in video posnetki

Strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030

PR Ministrstvo za okolje in prostor 

Categories
Politika

Okoljski ministri na srečanju v Sloveniji o svežnju Pripravljeni na 55 in mednarodni podnebni konferenci COP26

V Sloveniji so se neformalno srečali ministri za okolje in podnebne spremembe. Prvič so izmenjali mnenja o pomembnem zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55, katerega cilj je 55-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Ministri so v popoldanskem delu govorili tudi glede mednarodne podnebne konference COP 26, ki bo novembra v Glasgowu.

Neformalnemu srečanju je predsedoval minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, ki je ob tem poudaril: »Poleg posameznih predlogov obravnavamo sveženj Pripravljeni na 55 kot celoto. Naš cilj je doseči uravnotežen dogovor, ki bo vodil k uresničitvi dogovorjenih podnebnih ciljev, vendar hkrati pravično in stroškovno učinkovito razdelil breme. To pomeni, da k doseganju cilja prispevajo vsi gospodarski sektorji. Hkrati pa moramo ohraniti konkurenčnost svojih gospodarstev in ne zapostaviti nikogar, ki bo potreboval pomoč zaradi zelenega prehoda.« Ministri so pozdravili pripravo svežnja Evropske komisije ter poudarili, da je dobra osnova za nadaljnje usklajevanje. Glavno vodilo pri tem morajo biti poštenost, solidarnost, ambicioznost in učinkovitost med državami članicami.

Izvršni podpredsednik Komisije Frans Timmermans je na izjavi pred srečanjem povedal, da ima Evropa priložnost, da spremeni delovanje družbe, kar bo pomenilo izziv in strošek, vendar bo strošek neukrepanja veliko višji. Pri tem je komisar poudaril, da pri tem prehodu ne smemo pozabiti na nikogar, še posebej ne na socialno šibkejše, zato sta pomembna solidarnost in poštenost. To je sveženj, ki je uravnotežen, velikopotezen, toda stvaren. EU se je zavezala zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 55 %.

Znotraj svežnja Pripravljeni na 55, ki je ena izmed najpomembnejših prednostnih nalog slovenskega predsedovanja, je poudarjenih nekaj področij. Trgovanje z emisijami – sistem ETS ostaja temelj podnebne politike EU. V njegovem jedru je načelo, da onesnaževalec plača za povzročeno škodo, hkrati pa vključuje tržne spodbude za zmanjšanje emisij. Kar zadeva Uredbo o delitvi prizadevanj, države usklajujejo nove cilje, ki bodo omogočili doseči 55 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in podnebno nevtralnost do leta 2050. Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) bo obravnaval izziv selitve industrije EU v tretje države, ki emisij ne omejujejo. Poleg sveta za okolje bodo sveženj obravnavali tudi ministri na svetu za promet in energijo (TTE) ter svetu za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN).

Ministri so na srečanju govorili tudi o podnebnih pogajanjih na mednarodni podnebni konferenci COP26 v Glasgowu, ki bo ključni mejnik v prizadevanju za povečanje podnebnih ambicij na svetovni ravni. Minister Vizjak, ki je razpravo tudi vodil, je poudaril, da si bo Slovenija kot predsedujoča Svetu EU prizadevala, da »bo EU še naprej pozivala k nujnemu ukrepanju, ohranila ambicioznost okoljskih ciljev ter odločno prevzela vodilno vlogo za zaščito in obnovo narave doma in po svetu«.

Ministri so na neformalni razpravi kot pomembne prvine za uspeh podnebne konference v Glasgowu med drugim poudarili dokončanje knjige pravil Pariškega sporazuma in s tem ambiciozen dogovor glede 6. člena in dogovor glede poročanja ter pravil preglednosti v sklopu 13. člena Pariškega sporazuma. Pritegnitev javnih ter tudi zasebnih denarnih sredstev bo imela pomembno vlogo pri doseganju dogovora tudi glede na preostale pomembne točke agende, kot sta prilagajanje na podnebne spremembe ter obravnavanje izgube in škode.

Ob tem je minister Vizjak poudaril, da moramo učinkovito izrabiti naslednje mesece priprav, da bomo v Glasgowu lahko dosegli napredek za doseganje ciljev Pariškega sporazuma na področju blaženja, prilagajanja in financiranja. Ministrsko srečanje v Londonu konec tedna, zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov septembra, pre-COP v Milanu, dogodki G7 in G20 ter še drugi so pomembni koraki na tej poti.

V prizadevanju za čim bolj uspešen izid konference COP26 bo Slovenija kot predsedujoča Svetu EU tesno sodelovala s predsedujočo državo COP26, Združenim kraljestvom, na čelu z Alokom Sharmo. Kot je poudaril Alok Sharma, je COP26 naša zadnja možnost, da uspešno uresničimo cilje Pariškega sporazuma. Ena izmed ključnih prvin uspešnosti COP je, da v okviru mednarodne skupnosti tesno sodelujemo za doseganje zadanih ciljev.

Fotografije in video posnetki

Več informacij:

–        Paket Fit for 55

–        Evropski zeleni dogovor

–        Podnebna konferenca COP26

PR Ministrstvo za okolje in prostor 

Categories
Politika Splošno

Sveženj Pripravljeni na 55 bo glavna tema neformalnega srečanja okoljskih ministrov

V torek, 20. in sredo, 21. julija, se bodo na Brdu pri Kranju sestali ministri za okolje in podnebne spremembe, kjer bodo izmenjali mnenja o zelo pomembnem zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55 (Fit for 55), katerega cilj je 55 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Neformalnemu srečanju bo predsedoval minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

Minister Vizjak je ob tem poudaril: »Zagotovili bomo koherenten in celovit pristop pri obravnavi posameznih dosjejev, na vseh relevantnih delovnih skupinah in formacijah sveta.«

Vodenje razprave o svežnju Fit for 55 bo za Slovenijo ena izmed najvišjih prednostnih vsebin, tako kot tudi zahtevna podnebna pogajanja na Mednarodni podnebni konferenci COP26 v Glasgowu, kjer si bomo prizadevali, da bi EU podala močno sporočilo mednarodni skupnosti. V tem paketu so med drugim upoštevani: posodobitev sistema trgovanja z emisijami, posodobitev okvira za rabo zemljišč ter spremembe rabe zemljišč in gozdarstva, krepitev energetske učinkovitosti in obnovljivih virov, tudi krepitev standardov glede CO2 za cestna vozila.

Kot država z bogato naravo in najvišjim deležem Nature 2000 v EU si bo Slovenija prizadevala za ohranitev biotske raznovrstnosti kot prednostne vrednote. Ob podpori partnerjev Tria (Portugalske in Nemčije) se zavezujemo k nadaljevanju priprav na ambiciozen globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020, ki naj bi bil sprejet na 15. Konferenci pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti (COP15), kjer bodo ministri izmenjali mnenja glede novih ciljev na tem področju. V skladu z vizijo o življenju v harmoniji z naravo si bomo prizadevali, da bodo do leta 2050 vsi svetovni ekosistemi obnovljeni, odporni in ustrezno zavarovani.

PR Ministrstvo za okolje in prostor

Categories
Politika

Poslanska pobuda mag. Meire Hot za odpravo neživljenjskih pogojev in določitvijo dnevnih migrantov med izjeme od pogoja PCT pri prehajanju državne meje

Poslanska pobuda:

V tem letu sem že podala kar nekaj pobud za odpravo neživljenjskih in nelogičnih ukrepov in pogojev  prehajanja državnih meja za dnevne migrante v slovenski Istri in tudi na ostalih mejnih prehodih.

Če je sedaj nekaj časa veljalo pravilo, da pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) ni bil potreben, če je bila država na tako imenovanem zelenem seznamu, pa so pravila zopet spremenila. Vlada je tako izdala nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki se začne uporabljati 15. julija in velja do vključno 23. julija. Tako se ukinjajo seznami držav in se izenačujejo pogoji za vstop v Slovenijo: za vse velja pogoj PCT.

Ostajata pa le dve izjemi, za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in negativnega testa, in sicer za dvolastnike in otroke, mlajše od 15 let, v spremstvu starša oziroma skrbnika.

Konstantno spreminjanje pravil za prehajanje meja, še posebej v času turistične sezone, ko je gneča na mejnih prehodih skorajda nevzdržna, v veliko stisko ponovno najbolj spravlja prebivalce obmejnih občin, dnevne migrante, ki  morajo vsak dan, vsaj dvakrat čez mejo, ker gredo bodisi v službo, bodisi peljejo otroke v vrtce, do zdravnika, ali po drugih vsakodnevnih opravkih.

Nikakor ne razumem, da  Vlada namesto, da bi iskala rešitve, da dnevnim migrantom pomaga in jim omogoči normalne, bolj življenjske pogoje za prehod meje, dela vse, da jim prehajanje meje zgolj otežuje. Vsekakor bi Vlada morala upoštevati tudi specifično situacijo dnevnih migrantov in jih tudi uvrstiti med izjeme za prehajanje meje brez karantene in brez pogoja PCT.

Na podlagi vsega navedenega, na vas podajam naslednjo poslansko pobudo:

1.        Da Vlada RS med izjeme za vstop v Slovenijo, brez napotitve v karanteno, in brez pogoja PCT, doda tudi dnevne migrante, ki vsak dan prehajajo mejo zaradi službenih obveznosti, ali drugih vsakodnevnih opravkov.

2.        Da se na mejnih prehodih slovenske Istre in na drugih obmejnih območjih z večjim številom prehodov dnevnih migrantov vzpostavi poseben vozni pas oziroma uveljavi poseben, za dnevne migrante prilagojen režim prehajanja meja.
 
3.        Da se opravi razmislek o prekvalifikaciji določenih mejnih prehodov (v maloobmejne), da se jih s tem razbremeni, dnevnim migrantom pa omogoči lažji prehod meja.

PR: SD

Categories
Politika

Predsednica SD Tanja Fajon s turnejo pogovorov z državljani na slovenski Obali

Predsednica stranke Tanja Fajon s svojo ekipo v ponedeljek, 12., in torek, 13. julija 2021, v Piranu, Izoli in Kopru nadaljuje turnejo “Slišimo vas” po slovenskih mestih in krajih, katere cilj je slišati mnenja in ideje ljudi. Ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije je po prepričanju predsednice Socialnih demokratov “čas, da si postavimo cilje za novih 30 let”.

Turneja Tanje Fajon in Socialnih demokratov “Slišimo vas” bo v ponedeljek, 12. julija 2021, med 19. in 21. uro, potekala na Tartinijevem trgu v Piranu, kjer se bo predsednica stranke pogovarjala z občankami in občani Pirana. (MOŽNOST SNEMANJA IZJAV ZA MEDIJE in FOTOTERMIN ob 19. uri)

Predsednica SD Tanja Fajon bo v občini Piran obiskala še GH Bernardin in si ogledala Jadralni center, v nadaljevanju dneva pa bo obiskala še mladinski EPIcenter Piran.

Turneja “Slišimo vas” bo v torek, 13. julija 2021, med 19. in 21. uro, potekala na ploščadi pred hotelom Evropa, na Pristaniški ulici 3 v Kopru, kjer se bo predsednica stranke Tanja Fajon pogovarjala z občankami in občani Kopra. (MOŽNOST SNEMANJA IZJAV ZA MEDIJE in FOTOTERMIN ob 19. uri)

Predsednica SD Tanja Fajon bo dopoldne v občini Izola obiskala še Zdravstveni dom Izola (MOŽNOST SNEMANJA IZJAV ZA MEDIJE in FOTOTERMIN ob 10.40 oziroma po zaključku obiska) in se srečala tudi z vinarjem Matejem Zaro, v nadaljevanju dneva pa še z ribiči na pomolu v Kopru. 

“Verjamemo, da je po epidemiji čas za nov začetek. Slovenija si mora ob 30. obletnici osamosvojitve postaviti cilje za novih 30 let,” je prepričana predsednica SD Tanja Fajon, ki v Sloveniji vidi številne neuresničene priložnosti in potenciale, pa tudi številne probleme, ki omejujejo možnosti za realizacijo osamosvojitvenih pričakovanj in pričakovanj novih generacij. “Za to moramo začeti delati in sodelovati drugače. Drugače od te in drugače od prejšnjih vlad, da Slovenija uresniči svoje potenciale. Zato želim slišati pričakovanja, ideje, skrbi in predloge ljudi. Verjamem namreč, da lahko le bolje povezani in z novimi cilji Slovenijo skupaj peljemo naprej.”

Turneja Socialnih demokratov “Slišimo vas” bo potekala do 25. septembra letos, v njej je predviden obisk 18 slovenskih mest. Po začetku v Mariboru se je turneja nadaljevala v Velenju, končala pa se bo konec septembra v Ljubljani.

PR: SD

Categories
Politika

Slišimo vas v Velenju: Tanja Fajon pozvala k pripravi konkretnega načrta za prihodnost Šaleške doline

Tanja Fajon in Socialni demokrati so danes v Velenju nadaljevali s turnejo pogovorov z ljudmi Slišimo vas. Z akcijo želi predsednica SD Tanja Fajon med ljudmi ugotoviti, kaj so njihove skrbi, pričakovanja in ideje.

Ob dnevu rudarjev se je Tanja Fajon zahvalila zaposlenim v Šaleški dolini za požrtvovalno delo in pozvala k takojšnji pripravi konkretnega načrta za socialno pravičen zeleni prehod in gospodarsko prestrukturiranje doline. Današnji pogovori so pokazali, da ljudi skrbi prihodnost gospodarstva in socialni položaj tukajšnjih prebivalcev. Blaž Dukarič, upokojeni rudar, je Tanjo Fajon v imenu vseh rudarjev prosil, naj jih Slovenija ne pusti na cedilu in naj poskrbi, da bodo tudi po zaprtju Premogovnika Velenje v dolini še ostala delovna mesta, rudarski poklic pa spoštovan.

“Varna, zelena in stabilna preskrba z električno energijo je strateškega pomena za Slovenijo. Zato potrebujemo pametne rešitve, brez populizma. Zagovarjamo čimprejšnje zapiranje TEŠ6, vendar šele, ko bomo na to pripravljeni z zadostnimi zmogljivostmi obnovljivih in drugih nizkoogljičnih virov. O zapiranju rudnika je mogoče razmišljati šele, ko bomo poskrbeli za novo gospodarsko perspektivo in delovna mesta v Šaleški dolini,” je poudarila Tanja Fajon.

Na današnji akciji Slišimo vas v Velenju so se Tanji Fajon pridružili številne Velenjčanke in Velenjčani, ki so se ob njej pogovarjali z velenjskim županom Petrom Dermolom in podžupanjo Aleksandro Vasiljević, glavnim tajnikom SD Dejanom Levaničem ter predsedniki strankinih strokovnih svetov za energetiko, za finance in za kulturo Gregorjem Goričarjem, Milanom M. Cviklom in Dejanom Prešičkom. “Ljudje upravičeno pričakujejo aktivno vlogo države pri urejanju razvojnih vprašanj in učinkovit dialog, kjer ne bodo le poslušani, ampak tudi slišani in upoštevani,” je po akciji Slišimo vas dejala Tanja Fajon.

Obiskala je tudi Poklicno gasilsko brigado Velenje ter podprla prizadevanja gasilk in gasilcev. “Socialni dialog je temelj dobrih odnosov in pravičnega razvoja. Podpiram opozorilno stavko poklicnih gasilcev, ker dogovori morajo držati, pravila morajo biti spoštovana, prav vsako delo pa cenjeno in pravično plačano,” je bila jasna predsednica SD.

V popoldanskem delu obiska v Velenju se bo Tanja Fajon na Titovem trgu pridružila rudarjem pred pričetkom tradicionalne parade ob njihovem prazniku, se udeležila skoka čez kožo, delovni obisk pa bo sproščeno zaključila ob velenjski plaži na dogodku “Pljusk v poletje”.

PR: SD