ComMon


ComMon – Platforma za spremljanje družbenega stanja in razvoja

V okviru projekta ComMon bomo nadgraditi delo priprave medijskih pregledov. S tem namenom bomo izdelali inovativno visokotehnološko platformo za spremljanje družbenega stanja in razvoja, ki bo služila kot avtomatizirana platforma za zbiranje in analizo podatkov. S pomočjo platforme bo omogočeno spremljanje in razumevanje družbe ter njenih potreb in izzivov, in sicer s pomočjo zajema in analize podatkov, ki so kot digitalni odtis dogajanja v družbi na voljo preko različnih digitalnih virov. S tem želimo omogočiti in spodbuditi večjo participacijo javnosti ne le pri opredeljevanju skupnih izzivov in ovir, s katerimi se srečuje, temveč tudi pri oblikovanju najboljših in najbolj sprejemljivih rešitev za družbo kot celoto. Razvita ComMon platforma bo po zaključku projekta omogočala nudenje ciljno usmerjenih in potrebam prilagojenih storitev vsem ciljnim skupinam oz. deležnikom.

Aktivnost se bodo izvajale v okviru projekta ComMon - Platforma za spremljanje družbenega stanja in razvoja. Projekt je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«. Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«. Vrednost projekta je sofinanciran v višini 336.137,56 EUR, kar predstavlja 45% upravičenih stroškov projekta.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
www.eu-skladi.si